Från Västsvenska paketets arkiv del 1

arkiv

Handling 2009 nr 166

Avtal om medfinansiering av infrastrukturåtgärder i Västsverige

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag i tjänsteutlåtande den 13 oktober 2009 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1.

Uttala sin vilja och avsikt att tillsammans med övriga parter ta ansvar för en finansiering till det Västsvenska paketet utifrån föreslagna finansieringsprinciper och utifrån den inriktning av investeringar som redovisas i bilaga till avtalsförslaget.

2.

Acceptera användandet av trängselskatt som en del i finansieringen av paketet och att i övrigt agera för att avtalet kan realiseras.

3.

Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet och att godkänna de eventuella justeringar som kan erfordras.

- – - -

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna från MP och V som yttrande en skrivelse av den 28 oktober 2009.

Göteborg den 28 oktober 2009

Göteborgs kommunstyrelse

Jan Hallberg

Karin Lange

1(1)

Dnr 0810/09

Yttrande MP, V 2009-10-28

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad

Ärende 2:9

Avtal om medfinansiering av infrastrukturåtgärder i Västsverige

Vi uppmärksammar stycket sist under punkt två i avtalet som ger intrycket av att Marieholmstunneln ska särbehandlas i förhållande till de andra åtgärderna i avtalet. Formuleringen anser vi är opassande eftersom den hänvisar till redan fattade beslut samtidigt som dessa beslut inte är tagna av avtalsparten Göteborgs stad.

Vi vill därför poängtera att detta avtal endast är acceptabelt i sin helhet och för att slå vakt om denna helhet anser vi att alla de senare avtal som följer av punkt 7 i detta avtal skall skrivas på samtidigt.

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2009-10-13

Diarienummer 0810/09

Repronummer 311/09

Stadsutveckling och samhällsanalys

Stadsutveckling

Hans Linderstad

Telefon 368 04 63

E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se

Avtal om medfinansiering av infrastrukturåtgärder i Västsverige

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Uttala sin vilja och avsikt att tillsammans med övriga parter ta ansvar för en finansiering till det Västsvenska paketet utifrån föreslagna finansie-ringsprinciper och utifrån den inriktning av investeringar som redovisas i bilaga till avtalsförslaget

Acceptera användandet av trängselskatt som en del i finansieringen av pa-ketet och att i övrigt agera för att avtalet kan realiseras

Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet och att godkänna de eventuella justeringar som kan erfordras

Sammanfattning

Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, infrastrukturverken och regeringen har sökt finna former för en samlad lösning för fi-nansiering och genomförande av några viktiga infrastrukturåtgärder i Västsverige. Ett avtal om ett antal transportslagsövergripande åtgärder har nu därför tagits fram. Avsik-ten är att detta avtal ska behandlas i bland annat kommunfullmäktige för att sedan kunna var en del i beslutsunderlaget för regeringen beträffande infrastrukturplanen för 2010- 2021.

Avtalsförslaget redogör för vilka principer som ska gälla för finansiering ( 50/50 mellan statlig och regional/lokal finansiering) och vilka objekt som ska ingå. Som en del i den lokala/regionala finansieringen ingår att införa trängselskatt i Göteborgsområdet. Avta-let preciserar inte var betalstationer ska placeras eller vilka avgifter som ska tas ut, utan detta ska utredas vidare. I senare avtal kommer paketets olika delar att preciseras.

1(14)

Ekonomiska konsekvenser

Avtalsförslaget anger att utöver trängselskatt ska medfinansiering genom loka-la/regionala bidrag ske. Ett bidrag från Göteborgs Stad på 1,25 miljarder kronor anges. Till detta kommer också 0,4 miljarder från marknyttor som stadens ska tillskjuta.

Det kommer även att bli kostnader för att driva den utökade kollektivtrafiken.

GÖTEBORGS STADS STADSKANSLI

Hans Linderstad Ulf Högberg

Bilaga 1 Avtal om medfinansiering av transportövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 2(14)

Ärendet

Som en del i att utveckla Göteborgsregionen och förbättra trafiksituationen har staten, regionen och kommunerna gjort ett gemensamt arbete beträffande infrastrukturåtgärder. Vägverket i samverkan med Banverket har av Näringsdepartementet fått i uppdrag att tillsammans med representanter från Västsverige ta fram ett förslag till infrastrukturåt-gärder inom ramen för den pågående åtgärdsplaneringen och ett förslag presenterades i augusti 2009. Kommunstyrelsen beslöt 2009-08-26 att ställa sig bakom den huvudsak-liga inriktningen i ett ”Paket för infrastrukturåtgärder”.

Ett avtal om ett antal transportslagsövergripande åtgärder har nu tagits fram. Avsikten är att detta avtal ska behandlas i bland annat kommunfullmäktige för att sedan kunna vara en del i beslutsunderlaget för regeringen beträffande infrastrukturplanen 2010- 2021.

Bakgrund

Arbetet med en ny infrastrukturplan för 2010 – 2021 har pågått några år. Den analys som gjorts har pekat på en rad olika åtgärder för att utveckla Västra Götalandsregionen. Med utgångspunkt från dels de transportpolitiska målen, dels regionala prioriteringar har olika åtgärder pekats ut. Göteborgsregionens förbundsstyrelse har betonat ett antal järnvägs-, kollektivtrafik- och vägobjekt som särskilt viktiga för att nå målen. Västra Götalandsregionen har i samverkan med transportverken och kommunalförbunden tagit fram en lista på vilka insatser som borde ske inom de ramar som riksdagen beslutat för infrastrukturinvesteringar under tiden 2010 – 2021. Västra Götalandsregionen konstate-rade då att ett antal väsentliga insatser inte kunde inrymmas i listorna.

Under arbetet med förslag till avtal om Marieholmstunneln har överläggningar skett mellan bl.a. kommunen och regeringen (genom Närings- och Finansdepartementen). Banverket, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen samt Göteborgsregionens kom-munalförbund har också inlett förhandlingar i syfte att finna finansieringslösningar för Västlänken.

Regeringen har markerat möjligheten att genom medfinansiering utöka medlen för inf-rastruktursatsningar och gett trafikverken i uppdrag att ta fram lämpliga objekt där detta kunde ske. En slutsats som drogs, var att man borde utforma ett paket för Västsverige där bland annat Västlänken kunde inrymmas. Ur detta växte behovet av att finna former för en samlad lösning för finansiering och genomförande av viktiga infrastrukturåtgär-der i Västsverige.

En arbetsgrupp har därför under våren och sommaren arbetat med att ta fram ett samlat transportslagsövergripande paket kring infrastruktursatsningar och ett avtalsförslag har nu tagits fram.

Avtalsförslaget

Allmänt

Avsikten är att ett avtal ska tecknas senast den 9 november 2009 så att regeringen kan besluta om projekten i samband med att regeringen senast första kvartalet 2010 faststäl-ler den Nationella planen.

De parter som avtalet omfattar är Vägverket, Banverket, Västra Götalandsregionen, Landstinget Halland, Göteborgs stad, Mölndals kommun och Göteborgsregionens kom-munalförbund. I texten nedan kallas dessa ”Parterna”. Vägverket, Banverket, Västra Götalandsregionen, Landstinget Halland och Göteborgs stad i förening benämns ”Med-finansiärerna”.

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 3(14)

Arbetet med förslag till avtal om Marieholmstunneln och Västlänken har mynnat ut i samtal mellan Parterna och regeringen (genom Näringsdepartementet). Samtalen har rört behovet av och formerna för en samlad lösning för finansiering och genomförande av för Västsverige viktiga transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder. Dessa åt-gärder inkluderar väg- och järnvägsprojekt samt kollektivtrafiksatsningar i övrigt inom ramen för åtgärdsplaneringen. Det har rått enighet om att infrastrukturåtgärderna ska baseras på en helhetssyn avseende trafiken och att viktiga samhällsmål såsom ökad sys-selsättning och tillväxt, minskad klimatpåverkan, effektivitet och säkerhet, ska främjas.

Genomförandet av infrastrukturåtgärderna som diskuterats kräver en sammanlagd finan-siering om ca 30 miljarder kronor beräknat enligt dagens penningvärde.

Avtalets syfte och omfattning

Avtalet ger uttryck för Parternas avsikt, att inom ramen för åtgärdsplaneringen ta ett gemensamt ansvar för finansiering och genomförande av de objekt/satsningar som inne-fattas i transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige. Avtalet ger också uttryck för Medfinansiärernas avsikt att lämna finansiella bidrag till projekten.

Infrastrukturåtgärderna innefattar för närvarande K2020 med delfinansiering av ny Gö-taälvbro, Marieholmstunneln, Västlänken mm. enligt närmare specifikation i bilaga1.

Parternas avsikt och arbete med att finna finansierings- och genomförandelösningar har i initialskedet en särskild inriktning på att åstadkomma ett beslutsunderlag att redovisas till regeringen i samband med beredning och beslut av kommande Nationella och Regi-onala planer.

Parternas föresats att finna och genomföra infrastrukturåtgärder i Västsverige på ett samlat sätt hindrar inte att arbetet med Marieholmstunneln fortsätter i enlighet med re-dan fattade beslut.

Finansiering

Genomförandet av infrastrukturåtgärder ska ske med genom bidrag från följande finan-sieringskällor:

1. Statliga anslag, tilldelade och anvisade av Vägverket och Banverket i enlighet med Nationella och Regionala planer, 15 miljarder kronor

2. Trängselskatt, beräknas netto ge 12 miljarder kronor sammantaget under 25 år.

3. Banavgift och/eller regionala bidrag. Detta bidrag ska uppgå till 1 miljard kronor.

4. Lokala bidrag från Medfinansiärerna, inräknat såväl direkta ekonomiska bidrag som s.k. marknyttor och andra kommersiella intäkter. Medfinansiärernas lokala direkta bi-drag ska uppgå till 1,25 miljarder kronor. Infrastrukturåtgärderna kommer att medföra marknyttor, kommersiella intäkter och motsvarande om 0,75 miljarder kronor. Motsva-rande belopp ska Medfinansiärerna tillskjuta för finansiering av infrastrukturåtgärderna.

Genom detta tillgodoses den övergripande principen att finansieringen av de transports-lagsövergripande infrastrukturåtgärderna i Västsverige ska ske med 50 procent i statliga anslag och 50 procent i form av bidrag genom medfinansiering.

Trängselskatt

Trängselskatten ska upptas under minst 25 år och bedöms ge en finansieringsmöjlighet på 12 miljarder kronor. Finansiering via trängselskatt ska därtill även täcka alla kapital-kostnader, inbegripet ränta på lån från Riksgälden motsvarande de framtida intäkterna från trängselskatt, samt omkostnader för införskaffande och drift av trängselskattesy-stemet.

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 4(14)

Vilket område som ska omfattas av trängselskatten, betalstationernas placering och av-giftsnivåer definieras inte i aktuellt avtal, utan fortsatta studier ska ske. Parterna bekräf-tar att man eftersträvar ett trängselskattesystem som förutom bidrag till finansiering ska medverka till minskad trängsel och miljöpåverkan.

Objekt som omfattas

Infrastrukturåtgärderna innefattar för närvarande K2020 inklusive delfinansiering av Göta Älvbron, Marieholmstunneln (3,5 miljarder) och Västlänken (16 miljarder). Dess-utom ska en rad andra objekt inrymmas. Vissa av dessa kan redan i dag preciseras, men det finns också avsatt en pott för att parera de förändringar som uppstår under åren. Ob-jekten framgår enligt närmare specifikation i bilaga 1.

Parterna ska senare ta slutlig ställning till vilka enskilda väg-, järnvägs- och kollektiv-trafikprojekt som ska ingå i infrastruktursatsningen.

Fortsatt arbete

Det avtal som nu behandlas, avser att ge underlag för en fortsatt utveckling av infra-strukturen i Västsverige. Ett antal frågor återstår att klara ut, bl.a. den slutliga utform-ningen av trängselskatteförslaget. När Parterna slutligen bestämt vilka projekt som ska ingå, ska de närmare detaljerna för varje projekt regleras i särskilda och skriftliga finan-sierings- och genomförandeavtal mellan berörda Parter. Finansierings- och genomfö-randeavtalen ska tydligt reglera bl a det enskilda projektets syfte, omfattning och stan-dard, tidplan, markupplåtelser, genomförandeformer, organisation och arbetssätt samt finansieringsformer.

Stadskansliet

Regeringen har i direktiven för Infrastrukturplaneringen 2010-2021 angett att en förut-sättning för vissa projekt att komma med i listorna, är att medfinansiering kan erbjudas. Som medfinansiering räknas också brukaravgifter av typ trängselskatt. För att ett projekt ska komma med i planen sägs att avtal mellan trafikverken och berörda parter (t.ex. kommunen) ska finnas undertecknat före 1 november 2009. Göteborg har dock getts möjlighet att undertecknande sker efter kommunfullmäktiges möte 5 november.

Förslaget i bilaga 1 med sina underbilagor, är ett sådant avtal. Kommunen bör med ett sådant avtal undertecknat av alla parter kunna utgå från att Marieholmstunneln, Väst-länken med flera projekt kommer med i Infrastrukturplanen 2010-2021 med byggstart tidigt i anslagsperioden. Fastställande av detta fattas dock först genom regeringens be-slut i februari 2010.

Avtalet redovisar en fördelningsprincip med finansiering hälften-hälften mellan stat och lokalt/regionalt. Trängselskatt står för merparten av den lokala medfinansieringen men det är betydande belopp som därutöver ska finansieras genom regionala/lokala bidrag. Område för och teknik för avgiftsupptagning och andra aspekter på trängselskattesyste-met får utredas vidare i samverkan mellan parterna.

Juridiska aspekter på trängselskatt

Ordet trängselskatt används i avtalsförslaget för både det som i juridisk mening är att betrakta som skatt (lagen om trängselskatt 2004:629) och det som är en avgift (vägav-gift enligt väglagen 1971:948). Enligt Infrastrukturpropositionen är regeringen beredd att bereda eventuella framställningar från kommuner om införande av trängselskatt en-ligt liknande modell som i Stockholm. Först efter det att Grundlagsberedningen slutfört sin översyn av normgivningsmakten kan regeringen lämna eventuella förslag om grund-lagsändringar som möjliggör kommunalt beslutade föreskrifter om trängselskatter.

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 5(14)

Enligt väglagen kan regeringen bestämma att vägavgift får tas ut för att finansiera nya vägar. Möjligheten att ta ut vägavgifter påverkas också av bestämmelser i EG-rätten (vägavgiftsdirektivet 2006/38/EG). Eftersom Sverige tar ut generella vägavgifter (for-donsskatt) begränsas möjligheterna att samtidigt ta ut finansierande avgifter (vägtullar) på samma sträcka. Vägtull kan tas ut på nytt vägnät (t.ex. Marieholmstunnneln) medan däremot avgiftsupptagning på en befintlig väg (t.ex. Tingstadstunneln) rent statsrättsligt betraktas som en skatt.

Konsekvenser för trafik och miljö

Under hösten har ett omfattande arbete skett för att analysera systemutformning och effekter av olika infrastrukturåtgärder. Genom datorsimuleringar har fem olika system-utformningar prövats preliminärt och en första effektanalys kunnat göras. Med hänsyn till enkelhet, miljö- och trängselaspekter samt intäkter synes det mest ändamålsenligt med ett system som bygger på en inre zon, dvs. en trängselskattezon med betalportaler relativt nära regioncentrum.

Bland de resultat som påvisats är att konsekvenserna på biltrafikströmmarna blir olika beroende på var och med vilka taxor trängselskattesystemet har. I vissa kombinationer ges en klart dämpande effekt på trafiken i centrala Göteborg, där inverkan är störst i Tingstadstunneln och dess närhet. Miljöeffekterna i de områden längs E6 där miljökva-litetsnormen beträffande kvävedioxid överskrids, är också positiva därmed.

Utredningarna pekar på det nödvändiga att förstärka kollektivtrafiken, så att kapaciteten ökar innan trängselskattesystemet införs. I infrastrukturpaketet har således särskilda medel avsatts för kollektivtrafiken.

Fortsättning följer

Arbetet med underlaget sker i en rad arbetsgrupper som studerat förslag till betalsystem, möjliga intäkter, systemeffekter mm. För närvarande finns inga färdiga förslag till sy-stemutformning eller en genomarbetad konsekvensanalys framme. Preliminära studier visar dock att det är möjligt att skapa ett betalsystem som genererar tillräckliga intäkter. De objekt som slutligen ska ingå kan också behöva omprövas allt efter fördjupade ut-redningar om trafikeffekter mm framkommer. Därför har avtalet utformats så att det ger möjlighet till fortsatt arbete med att utveckla infrastrukturåtgärdernas sammansättning.

När parterna diskuterat vidare vilka objekt som ska ingå och om utformningen av träng-selskattesystemet, kommer således de närmare detaljerna för varje objekt att regleras i särskilda och skriftliga finansierings- och genomförandeavtal mellan berörda parter.

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 6(14)

Bilaga 1 Förslag till avtal

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 7(14)

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 8(14)

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 9(14)

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 10(14)

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 11(14)

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 12(14)

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 13(14)

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 14(14)

BILAGEFÖRTECKNING

Infrastrukturåtgärder