månadsarkiv: april 2016

Foliehatten på!

När man väl har bestämt sig för en åsikt i en fråga är det lätt att vid ny information bara se det som passar överens med den egna åsikten. Information som motsäger den egna åsikten filtreras medvetet eller omedvetet bort. Information som varken bekräftar eller motsäger den egna åsikten tolkas om, så att den passar in i den egna världsbilden.

När det gäller frågan om Västlänken så har motståndarna bestämt sig för att politiker och tjänstemän i inblandade myndigheter är inkompetenta. Det är dessutom politikerna som i förväg har bestämt att och hur Västlänken skall byggas. Det senaste rönet som stärker nätverket Stoppa Västlänken Nu, i denna uppfattning är att det i Göteborgs översiktsplan 99 (ÖP99) finns en schematisk bild av ett framtida järnvägssystem med en tågsträckning från centralen via Haga till Korsvägen. Eftersom denna bild finns i ÖP99 så menar man att politikerna redan hade bestämt sig långt innan Banverkets förstudie, som startade år 2001, var påbörjad. Förstudien där man analyserade olika alternativ var då endast ett spel för galleriet eftersom ÖP99 visade att man redan bestämt sig för vad man ville ha.

Problemet är bara att ÖP99 inte blev klar år 1999 som man kan tro av namnet. ÖP99 antogs av kommunfullmäktige i december 2001 och vann laga kraft år 2003. Samma månad som ÖP99 antogs (december 2001) finns t ex det tidiga samråd som Banverket initierade för arbetet med kapacitetsförstärkning av järnvägssystemet, dokumenterat. I detta dokument finns samma bild som presenterades i ÖP99 och som på Stoppa Västlänken Nu facebooksida framhålls som det yttersta beviset för den stora konspirationen. Att ÖP99 innehåller en bild som redan är ett arbetsmaterial i Banverkets pågående förstudie är givetvis helt naturligt. Att döma av kommentarerna på nämnda facebooksida så har ingen ännu noterat att ÖP99 är från 2001 och inte 1999.

Motståndarna till Västlänken gör även ett nummer av att ÖP99 är beslutad av politikerna. Detta ses  som ytterligare ett bevis för att det är politikerna som själva, helt på egen hand, har beslutat om Västlänkens sträckning. Alla som har minsta insikt i det omfattande arbete som krävs för en översiktsplan och det stora antal tjänstemän som är inblandade vet att så fungerar det inte. Att det sedan är politikerna som beslutar om översiktsplanen är väl ganska naturligt, det är så vårt demokratiska system fungerar. Vad skulle alternativet vara?

Slår in redan öppna dörrar

Mycket av kritiken mot Västlänken, baseras på åsikten att det finns bättre och/eller billigare alternativ till den nu planerade tågtunneln under Göteborg. Exakt vad de är bättre på är dock inte helt klart eftersom alternativen ibland inte är jämförbara. Det finns även en tendens att dra in helt andra frågor som inte har direkt med Västlänken att göra. En genomgående tråd i kritiken är en uppfattning att kommunen är dålig på eller helt saknar planering av lokal kollektivtrafik, bostadsbyggande och stadsutveckling. Ofta föreslår kritikerna att man istället för Västlänken skall satsa på t ex utbyggd spårvagnstrafik eller liknande. Lika ofta är detta något som kommunen redan är i färd med att planera. När kritikerna slår sig för bröstet och föreslår t ex att flytta Centralstationen till Gårda för att bland annat frigöra central mark för bostadsbyggande, så är kommunen redan i full färd med att planera för detta. Inte att flytta Centralstationen men väl att bygga ut den centrala staden med både bostäder och arbetsplatser.

När kritikerna lyfter fram t ex utbyggnad av spårvagnslinjerna (istället för Västlänken) så är detta något som kommunen redan planerar. Man missar även att utbyggnad av spårvagnsnätet och Västlänken handlar om två skilda saker. Västlänken är inte i första hand till för att lösa den lokala kollektivtrafiken i Göteborg, utan en satsning på kapacitetsförstärkning av tågtrafiken i regionen. Om det regnar så köper man ett par stövlar inte ett par sandaler, även om sandalerna är billigare. Dessutom så finns det inget motsatsförhållande mellan att bygga Västlänken och att bygga t ex nya spårvagnslinjer. Det går mycket väl att göra bägge delarna och det är just det som planeras.

 

Insatserna ökar

Att budgeten för tågtunneln Västlänken ligger på 20 miljarder i 2009 års penningvärde är en siffra som är välkänd. Nu ökar även insatserna för de personer och organisationer som arbetar för att stoppa Västlänken. Sedan några veckor tillbaka har dessa bildat ännu ett nätverk, Skona Göteborg, med syfte att dra in pengar för finansieringen av de juridiska processerna man vill bedriva för att försöka stoppa eller åtminstone förhala Västlänken.

Den 1 april kunde man på det nybildade nätverkets Facebook-sida läsa,

”TACK så hemskt mycket för alla era bidrag så här långt.
Juristerna har nu, tack vare era bidrag, kunnat börja sätta sig in i fallet Västlänken och arbetar nu med att utveckla grunden för överklagandet av detaljplanen.

Senare i vår tar de itu med järnvägsplanen, så vi behöver mer pengar löpande. Hjälp oss därför att sprida information om insamlingen. Ju fler som bidrar, desto mindre pengar behöver vi från var och en.”

Uppenbarligen är motståndarna till Västlänken så pass övertygade om att projektet går att stoppa att de inte bara är beredda att lägga ner tid utan nu även pengar på sitt motstånd. Samtidigt är representanter för Trafikverket tydliga i sin bild av projektets status, det handlar inte längre OM Västlänken skall byggas, utan villkoren för HUR den skall byggas. Om detta stämmer så kvarstår möjligheten för motståndarna att genom detaljerade överklaganden förhala projektets slutgodkännande. Därigenom hoppas man kunna göra Västlänken till en valfråga i valet år 2018. Vilken påverkan detta kan få förutom att projektet försenas och möjligen fördyras är svårt att se. I nuläget är det endast Sverigedemokraterna och det lokala anti-trängselskattepartiet Vägvalet som är negativa till Västlänken.