månadsarkiv: november 2015

Försök att stoppa förberande arbeten

Den 18 november skickade anti-västlänksgrupperna Trädplan Göteborg, Nej till Västlänken, Stoppa Västlänken Nu och Järnvägsfrämjandet in sitt yrkande till Länsstyrelsen där man vill att Länsstyrelsen ska stoppa alla förberedande arbeten inför bygget av Västlänken.

Motiveringen är att dessa förberedande arbeten ska anses som en integrerad del av projekt Västlänken som ännu inte har någon lagakraftvunnen järnvägsplan eller detaljplan. Att genomföra förberedande arbeten som att flytta ledningar och genomföra arkeologiska utgrävningar innan projektet startar är en förutsättning för att kunna starta projektet enligt tidplan efter det att alla tillstånd har erhållits i början av år 2018.

Ett stopp för förberedande arbeten skulle alltså förskjuta tidplanen och starten av Västlänken. Möjligen hoppas Västlänksmotståndarna att kommunvalet hösten 2018 skall innebära en förändring i den idag massiva uppslutningen bakom Västlänksprojektet från de lokala partierna. Om man lyckas försena starten av projektet till efter 2018 finns det därmed en teoretisk möjlighet för en ny politisk majoritet av försöka stoppa projektet. Eftersom det endast är Sverigedemokraterna och Vägvalet som är emot Västlänken skulle det kräva en total omkastning av väljarsympatierna eller att flertalet av de övriga partierna ändrar uppfattning. Ingetdera verkar speciellt troligt.

Kampen fortsätter

I dagens GP fortsätter parhästarna Wannholt och Papaioannou sin kamp mot Västlänken. I en debattartikel hävdar de nu att Västlänksalliansens partier dvs S, Mp, V, Kd, Fp och M, ”…genom medvetet dåliga förhandlingar tänkt tvinga göteborgarna att betala ännu mer av Västlänkens kostnader via kommunalskatten.”

Det är alltså inte bara tjänstemännen på kommunen, Trafikverket och Länsstyrelsen som är inkompetenta. Politikerna som representerar majoriteten av göteborgarna är inte bara inkompetenta utan agerar enligt Wannholt och Papaioannou medvetet för att försämra det för göteborgarna. Varför Västlänkens förespråkare skulle vilja tvinga göteborgarna att betala ännu mer framgår inte av artikeln. Pågår det en konspiration bland beslutsfattare och tjänstemän för att förstöra Göteborg? Svaret kommer kanske i nästa debattartikel?

En hopplös kamp mot Västlänken?

Västlänksmotståndarnas överklagan av beslutet att tillåta provlyft av ett antal träd i Haga, som förberedelse inför Västlänksbygget, fick ingen effekt. Provlyften tilläts och genomfördes som planerat vilket rapporterades om i GP.

Taktiken från Västlänksmotståndarna verkar nu vara att ifrågasätta alla förberedande åtgärder inför starten av Västlänksbygget (som är planerat till år 2018). Tydligen ser man detta som ett sätt att smygstarta bygget innan alla tillstånd är klara. Trafikverket ser det som något självklart att göra förberedelser inför bygget och menar att detta är det normala vid denna typ av projekt. Skulle motståndarna lyckas att stoppa dessa förberedande arbeten skulle projektet kunna försenas kanske 1 år eller mer. Hur detta skall gå till är dock svårt att se. Att flytta diverse ledningar mm kan knappast gå att förbjuda med hänvisning till att prövningen av Västlänksprojektet inte är färdig. Det är knappast nödvändigt med omfattande miljöprövningar när kommunen flyttar ledningar i vanliga fall så varför skulle det krävas nu?

Vidare menar motståndarna att Regeringens tillåtlighetsbeslut inte har någon betydelse och att Mark- och miljödomstolen vid sin prövning kommer att sätta stopp för hela Västlänksprojektet. Dvs att det inte bara skall beslutas om villkoren för hur Västlänken skall byggas utan även OM den skall byggas. Denna tolkning delas inte av Trafikverket. Även om motståndarna skulle ha rätt i denna juridiska detalj så är argumenten för att domstolen kommer att säga nej till hela projektet baserat på motståndarnas egna subjektiva tolkning av projektets nyttor och påverkan. Här har man låst sig fast vid gamla utredningar om samhällsekonomisk nytta, egna tolkningar av projektets syften mm som knappast kommer att delas av domstolen. På samma sätt som motståndarna menar att Länsstyrelsen har brustit i sin granskning av Västlänken när de tillstyrkte järnvägsplanen, kommer vi nog få se samma anklagelser riktas mot Mark- och miljödomstolen när de så småningom lämnar sitt godkännande.