månadsarkiv: mars 2015

Västlänken längre men snabbare

Ett argument mot Västlänken har varit att den gör en ”omväg” via Haga. Restiden för de som kommer söderifrån och ska till centralstationen blir därmed 2-3 minuter längre med Västlänken än vad den är idag. Det man glömmer är att åtminstone vissa tåg idag blir stående vid infarten till Göteborgs centralstation i väntan på ett ledigt spår in till perrongen eller i väntan på en ledig perrong. Själv har jag under de senaste veckorna åkt med Västtågen från Mölnlycke (Boråståget) till centralstationen. På morgonen har tåget vid 6 tillfällen av 8 möjliga tvingats stanna vid Skansen Lejonet i väntan på klarsignal att rulla in till perrongen. Förseningen har varit mellan 2-7 minuter. På eftermiddagen har det varit bättre. Endast 2 gånger av 8 har tåget blivit försenat vid avgång och då 2 respektive 5 minuter.

Med Västlänken och den därmed ökade kapaciteten kommer dessa förseningar att försvinna. Den extra restiden via Haga kommer därför mer än väl att kompenseras av uteblivna förseningar. I genomsnitt kommer min verkliga restid att minska med 1-2 minuter per resa jämfört med dagens situation.

Vem gillar inte Västlänken?

Motståndet mot den planerade och beslutade tågtunneln (Västlänken) under Göteborg fortsätter 8 år efter att första beslutet togs och 2 år innan första spadtaget. Hur stort motståndet är är svårt att veta. I debatten brukar det blandas friskt mellan Västlänken, trängselskatt, Västsvenska paketet och inte sällan finns det missförstånd kring vad som skall byggas och varför.

Trängselskatten är den största anledningen till att motståndet mot Västlänken över huvudtaget existerar i den omfattning som den gör idag. Trängselskatten satte känslorna i svallning hos många vanebilister. Västlänken har sedan använts som ett slagträ för att komma åt trängselskatten. Vem vill framstå som en egoist och snåljåp? Bättre då att kritisera det största projektet, som dessutom är en satsning på kollektivtrafik. Marieholmstunneln, den nya ”Tingstadstunneln” som är en satsning på biltrafik och som också delfinansieras av trängselskatten nämns inte i debatten.

Om man granskar vad som har sagts och gjorts kring Västsvenska paketet kan man hitta ett antal grupper och argument som har varit mer eller mindre synliga under de senaste åren.

I början var det……

Bilkramare & vanebilister

När trängselskatten närmade sig sitt införande under slutet av år 2012, vaknade motståndet hos bilkramarna. Kommentarerna innehåller ord som ”vidriga vägtullar”, ”maktens stövelslickare”, ”brott mot FN-konventioner”, ”staden kommer att dö”. Folk gillade helt enkelt inte att någon annan har åsikter om hur, när och vart de kör sin bil. Det upplevdes som orättvist att just bilisterna skulle betala medan cyklister och kollektivtrafikresenärer slapp undan. Vanebilisterna är inte lika engagerade som bilkramarna. Man använder bilen som ett sätt att lösa vardagens logistikproblem med dagis, matinköp, arbetsresor mm och man gör det ofta utan någon längre tanke på alternativa färdsätt. Till skillnad mot bilkramarna finns det vanebilister som kan tänka sig att ställa bilen om alternativen är rimliga.

Rättshaverister

Under en kort period i början av 2013, trängselskattens första år, inträffade en del sabotage mot betalstationerna. Skott med pain-ballgevär mot kameror, försök till att elda upp delar av anläggningar mm. Denna reaktion liknar den som ägde rum när man började sätta upp fartkameror runt om i landet på 1990-talet

Privatspanare

Gårdalänken är kanske det mest kända framförda alternativet till Västlänken men långt ifrån det enda. Under de senaste åren har olika privatpersoner och intressegrupper fört fram ett otal alternativ till Västlänken. Västlänk 2021, Östlänken, Olskroken, Tvåplanssäcken, Älvlänken osv. Personerna bakom förslagen har varit allt från teknikentusiaster, politiker, ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare. Bakgrunden till de flesta förslagen är att någon hemma på sin kammare tror sig ha hittat en bättre lösning. Andra förslag handlar bara om att försöka hitta ett billigare alternativ och som därmed kan motivera ett slopande av trängselskatten. Privatspanarna har varit relativt osynliga sedan början av 2014. Det senaste livstecknet kom från Gårdalänksförespråkarna som häromveckan föreslog att man skall inrätta en oberoende granskningskommission.

Konspirationsteoretiker

En underkategori till rättshaveristerna är konspirationsteoretikerna. Fullmatade med kvällstidningsartiklar om Muteborg, korrumperade politiker och tjänstemän så är de övertygade om att även Västsvenska paketet är en elak sammansvärjning för att lura folket. 

Trädkramare/kulturmänniskor

Det senaste tillskottet till debatten är personer som engagerar sig i stadsmiljöfrågor och då främst stadens träd men även kulturellt värdefulla byggnader. Framförallt efter presentationen av Västlänkens miljökonsekvensbeskrivning har denna grupp gjort sin röst hörd.

Alla andra

Den stora massan av Göteborgare verkar dock ganska ointresserade och definitivt inte oroade av de annalkande grävmaskinerna. Man litar nog på att de hundratals personer hos kommunen och Trafikverket som är inblandade i planeringen av Västlänken kan sitt jobb och att de folkvalda politikerna har fattat vad man tror är de bästa besluten.

Ny demonstration mot och för trängselskatten

Idag lördag 7 mars demonstrerade åter tusentals människor i Göteborg mot och för trängselskatten och mot och för Västlänken. Liksom vid demonstrationen i november förra året fanns det deltagare med helt motsatta åsikter. För eller emot trängselskatt respektive Västlänken. Antalet demonstranter var intressant med tanke på kommunstyrelsens beslut tidigare i veckan om att inte driva frågan om borttagande av trängselskatten. Skulle motståndet öka jämfört med förra demonstrationen som lockade ca 5000 deltagare?

Enligt tidningsuppgifter så har någon från polisen hävdat att dagens siffra är mellan 8000 och 10000 demonstranter. Statsvetare Ulf Bjereld som på plats beräknade demonstrationens storlek kom fram till siffran 3500-4000, dvs något färre än förra gången. Denna beräkning baserade han på att det tog 17 minuter för demonstrationen att passera och det passerade ca 200 personer per minut. Om man räknar antalet demonstranter på de fotografier som är tagna från demonstrationen var det ca 3000 personer som lyssnade på diverse talare på Gustaf Adolfs torg. Siffran på 8000-10000 verkar alltså kraftig överdriven om nu inte 70% av demonstranterna valde att snabbt lämna platsen så fort de nått fram till Brunnsparken. Ulf Bjerelds siffra på 3500-4000 demonstranter verkar betydligt rimligare.

Slutsatsen blir att antalet personer som är för eller emot trängselskatten respektive för eller emot Västlänken är hyggligt stabilt och har inte påverkats av den senaste omgången av debattartiklar och kommunstyrelsebeslut.

Cirkus Wannholt fortsätter

Den senaste tiden har cirkusen kring trängselskatten och det Västsvenska paketet fortsatt. I debattinlägg från diverse privatspanare med kommunalrådet Wannholt i spetsen hävdas att Västlänken kommer att bli dyrare än beräknat och att ansvariga politiker och tjänstemän i Göteborg och Trafikverket medvetet undanhåller denna information. Den senaste siffran från Wannholt är nu att Västlänken kommer att bli sju miljarder dyrare. Skrapar man på ytan blir det dock inte mycket kvar av fördyrningen. T ex så ingår redan posten intrångsersättningar i Trafikverkets budget och är inget som tillkommer utöver redan kända siffror. Detta borde rimligen Wannholt känna till men ändå väljer han att föra fram denna post. I dagens GP avlossar Wannholt en sista salva av uppenbara felaktigheter.

”Västlänken behöver inte svartmålas, den sänks i Trafikverkets underlag: en promille i regionförstoring, mindre än en procent färre bilar, klimatnegativ, kraftigt negativ samhällsnytta. En uppgrävd och otillgänglig stadskärna i ett decennium. Försenad och hindrad stadsutveckling.”

Den som har följt det Västsvenska paketets vandring i media och läst en del av dokumentationen vet att klimatnyttan är positivt. Wannholts påstående om motsatsen är baserat på en tidigare felaktig uppgift. Samhällsnyttan är inte kraftigt negativ. Detta påstående är baserat på en tidigare beräkning. En uppdaterad beräkning visar på en svagt negativ samhällsnytta när man tar med poster som går att beräkna. Sedan tillkommer positiva samhällseffekter som är svåra att beräkna. Stadskärnan kommer inte vara uppgrävd och otillgänglig i ett decennium. Bygget av Västlänken kommer att ske i etapper där varje enskild plats är berörd i max 3 år och vissa platser endast 6 månader. Allt detta finns att läsa om i diverse dokumentation och information som finns tillgänglig hos kommunen och /eller Trafikverket.

Ytterligare en post som Wannholt har hittat och som han anser borde ingå i kostnaden för Västlänken är cykelgarage.

”Utöver de 4,6 miljarderna, saknas 700 miljoner till cykelgarage och ytterligare personalkostnader”

Nu får vi väl anta att cykelgarage inte är den största delen av dessa 700 miljoner men ändå, vem utöver Wannholt tycker att kostnaden för cykelgarage skall ingå i budgeten för Västlänken?