månadsarkiv: januari 2015

Inga lastbilar på våran gata!

Den senaste dryga veckan har det i GP under Fria Ord kommit synpunkter på placeringen av en av Västlänkens arbetstunnlar. Närmare bestämt arbetstunneln vid St Sigfridsgatan. Jag har i tidigare inlägg tagit upp denna fråga.

Kritiken gäller närheten till Skårsskolan och att skolan inte har blivit informerad. Arbetstunnelns mynning ligger ca 250 meter fågelvägen från närmsta skolbyggnad. Den ligger dessutom på andra sidan en trafikerad väg (8000 fordon per dygn) och det finns alla möjligheter för skolbarnen att ta sig till och från skolan utan att korsa den del av vägen som kommer att trafikeras av arbetsfordon. Vägen är redan trafikerad av tunga fordon (2 st busslinjer) med drygt 400 fordon per dygn och den tillkommande trafiken till/från arbetstunneln uppgår till ca 25-55 fordon per dygn. Arbetet kommer att pågå i ca 2 år.

Allt detta har man från Trafikverket tagit upp i ett svar i GP men uppenbarligen finns det en del missförstånd som ännu inte är utredda. I dagens GP menar t ex signaturen Anders att det inte finns någon tung trafik på St Sigfridsgatan då detta är förbjudet. Anders skriver…

”Tunga fordon är däremot förbjudna på sträckan rondellen Sankt Sigfridsgatan/Skårsgatan till Sankt Sigfridsplan; där går alltså inga tunga transporter alls!….Det är anmärkningsvärt att ansvarig tjänsteman inte satt sig in bättre i trafiksituationen.”

När man skriver insändare i GP är det alltid bra att kolla sina fakta och definitioner, speciellt om man tänker anklaga någon tjänsteman för att inte vara insatt i en fråga. Trafikstatistiken finns tillgänglig via Göteborgs stads hemsida och det är uppenbarligen där som Trafikverket har hämtat sina siffror. De är helt korrekta. Det Anders inte reflekterade över är att 15 ton tunga bussar är att anse som tung trafik. Jag är även ganska säker på att mataffären Tempo som ligger på St Sigfridsgatan får dagliga varuleveranser per lastbil och att t ex en och annan sopbil nog tar sig fram på gatan. Påståendet att det idag inte finns några tunga transporter på St Sigfridsgatan är helt enkelt felaktigt.

Hade arbetstunneln legat i direkt anslutning till skolan och om barnen varit tvungna att korsa arbetsfordonens väg för att ta sig till skolan hade det funnits anledning att tänka om eller vidta speciella åtgärder. Nu är detta inte fallet.

Läst men inte förstått

Göteborgs kommunalråd Martin Wannholt och centerpolitikern Joakim Rosdahl ger i en debattartikel i dagens GP uttryck för begreppet ”läst men inte förstått”.

Man kritiserar den utredning som kommunen genomfört för att få fram förslag på alternativ till trängselskatten. Dessa alternativ skall få samma eller bättre effekt än trängselskatten vad gäller trängsel och miljö. Enligt Wannholt och Rosdahl har utredningen bortsett från den mest effektiva åtgärden nämligen att förbjuda bilar med en viss slutsiffra att trafikera gatorna en viss dag varannan vecka. Detta menar man på skulle ge större effekt än trängselskatten. Samtidigt säger man sig inte förorda denna ”…mest effektiva och mest rättvisa åtgärd” då problemet i Göteborg är ”brist på god kollektivtrafik”. Hur detta skulle kunna vara den mest rättvisa och effektiva åtgärden förklarar man inte. Jag kan ta upp några av de uppenbara nackdelar som detta förslag har.

  • Bilägaren skall hålla reda på vilken dag varannan vecka som denne inte får lov att ta bilen till Göteborg.
  • Vem skall kontrollera att du inte kör på fel dag? Polisen har knappast resurser för att kontrollera efterlevnaden av denna regel.
  • Med trängselskatt har den som måste ta bilen möjlighet att fortfarande göra det men får betala. Med Wannholts system blir bilägaren förbjuden att ta bilen oavsett om denne har några alternativa resmöjligheter eller inte.
  • Den som har råd skaffar sig två bilar med olika slutsiffror medan den fattigare bilägaren får ställa bilen hemma.

Är detta den ”…mest effektiva och mest rättvisa åtgärd”? Jag tror inte många håller med Wannholt/Rosdahl om den åsikten. Snarare är den krånglig, samhällsekonomiskt inneffektiv, svår att kontrollera och orättvis.

Istället för Västlänken för 20 miljarder kronor vill Wannholt och Rosdahl satsa 12 miljarder kronor på den lokala kollektivtrafiken i Göteborg. Detta säger man skulle ge en större ökning av antalet kollektivtrafikresor än Västlänken. Det är nu man inser att skribenterna möjligen har läst men uppenbarligen inte har förstått vad Västlänken handlar om.

Målet med Västlänken i sig är inte att ge en maximal ökning av antalet lokala kollektivtrafikresor i Göteborg. Vi kan börja med att se på vad Trafikverket skriver i sin sammanfattning om varför man bygger Västlänken.

Underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Ger ökad kapacitet för pendel- och regiontågtrafiken och ökad tillgänglighet till staden. Frigör kapacitet för fjärrtåg vid Göteborg C och minskar sårbarheten i järnvägssystemet

Beskrivningen ovan innehåller centrala begrepp för Västlänkprojektet och rimligen något som Martin Wannholt som har haft trafikfrågor som sitt specialområde i sin roll som kommunalråd de senaste åren borde känna till. En satsning på den lokala kollektivtrafiken i Göteborg som han föreslår kommer inte att uppnå något av de syften som projektet Västlänken kommer att göra. Det handlar helt enkelt om två helt olika satsningar med olika syften. Dessutom är dessa två olika satsningar, Västlänken respektive kollektivtrafik i Göteborg fullt möjliga att genomföra samtidigt. Dvs en satsning på Västlänken utesluter inte möjligheten att satsa på kollektivtrafiken i Göteborg. Tvärtom så ökar Västlänken möjligheten att bättre utveckla kollektivtrafiken i Göteborg.

Dagligen så pendlar drygt 100 000 personer in till Göteborg från kranskommuner och övriga delar av Västra Götaland. Av dessa tar ca 15 000 pendeltåg. Genom Västlänken räknar man med en fördubbling av antalet pendeltågsresenärer. Detta kommer man inte heller att kunna uppnå med Wannholt/Rosdahls förslag. Istället kommer den framtida förväntade ökningen av pendlare över kommungränsen enbart innebära alltfler bilar på redan hårt trafikerade infartsleder.

Nästa fråga blir finansieringen. Staten är beredd att skjuta till hälften av pengarna till det Västsvenska paketet och Västlänken eftersom det är en satsning som har ett statligt intresse. En 12 miljarderssatsning på lokal kollektivtrafik i Göteborg är inte ett statligt intresse och man kan därför inte räkna med några statliga pengar för denna satsning.

Till sist så kan man undra varifrån kommer Wannholt/Rosdahls påstående om att valet i september förra året gav ett tydligt besked om ”Nej till trängselskatt och Västlänk i Göteborg”. Folkomröstningen gav en tydlig majoritet för nej till trängselskatt, det är helt korrekt. Frågan om Västlänken däremot fanns inte med i folkomröstningen. Tvärtom så fick de partier som är för Västlänken en överväldigande majoritet av Göteborgarnas röster.

Efter att ha läst Wannholt/Rosdahls debattartikel är jag tveksam till om dessa överhuvudtaget har förstått syftet med Västlänken.