månadsarkiv: december 2014

En lättnadens suck

Partierna i Göteborgs kommunfullmäktige som stödjer det Västsvenska paketet kunde idag dra en lättnadens suck när beskedet kom från Stockholm att det inte blir något extra riksdagsval i mars nästa år. Även om valet inte gäller kommunfullmäktige i Göteborg ska de lokala partierna dra sitt strå till stacken. Risken var stor att den lokala debatten kring det Västsvenska paketet och då givetvis främst hanteringen av folkomröstningen om trängselskatten skulle påverka valresultatet. Framförallt är det nog Socialdemokrater och Moderater som skickar nyårshälsningar till partikollegorna i huvudstaden.

Åtminstone huvudstadens Socialdemokrater kommer inte att skicka någon nyårshälsning tillbaka till S i Göteborg efter försöket att lägga över ansvaret för trängselskattehöjningen (1 januari 2015) på regering och riksdag.

Nästa milstolpe i Västsvenska paketet blir nu i slutet på januari då utredningen om alternativa finansieringar istället för trängselskatt, ska presenteras för kommunledningen. Sedan går det nog inte att skjuta upp den formella hanteringen av folkomröstningsresultatet något längre. Blir det någon form av beslut i kommunstyrelse och fullmäktige under februari 2015?

Trängselskatten, en (för) het potatis

Det har nu gått 3 månaders sedan den rådgivande folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg. Inget politiskt parti i kommunfullmäktige har ännu lagt fram något förslag på hur resultatet av folkomröstningen skall hanteras. Istället har frågan lett till ett uppdrag att utreda alternativ till trängselskatten. Dels alternativ som kan ge samma effekter på trängsel och miljö och dels alternativ som kan bidra till finansieringen av Västsvenska paketet. Den första delen är redan klar och finansieringsdelen skall presenteras i januari. I övrigt har partierna i Göteborg inte lagt något konkret förslag för att ta bort, ändra eller för den delen ha kvar trängselskatten. Inget märkligt i detta med tanke på frågans komplexitet.

Det stundande extravalet till riksdagen den 22 mars 2015 har dock stökat till det hela. Partierna i kommunfullmäktige som stödjer det Västsvenska paketet känner sig nu pressade av de som kritiserar att resultatet av folkomröstningen ännu så länge inte inneburit någon förändring. Situationen blir ännu mer pinsam när det samtidigt kommer att ske en sedan länge planerad höjning av trängselskatten från den 1 januari 2015. Detta hade man nog kunnat ignorera i vanliga fall men nu stundar som sagt ett extraval. Visserligen bara till riksdagen men givetvis kan den lokala debatten påverka hur folk lägger sina röster. Inget parti vill då framstå som att man struntar i väljarnas åsikter. Socialdemokraterna har t ex påstått att de nu är emot höjningen av trängselskatten. En något märklig åsikt då höjningen är tänkt att bl a kompensera för flerpassageregeln som gör att intäkterna från trängselskatten under de 2 första åren har legat under vad som krävs för att klara finansieringen av det Västsvenska paketet. Att inte höja trängselskatten utan att föreslå annan kompletterande finansiering är då ologiskt. Även miljöpartiet har uttryckt samma märkliga ståndpunkt.

Moderaterna och folkpartiet fortsätter samma strategi som de hade inför folkomröstningen. Det vill säga, de säger ingenting, gör ingenting och låtsas att frågan inte existerar.

Kristdemokraterna har kommit på den unika tanken att resultatet av den lokala kommunala rådgivande folkomröstningen i Göteborg inte skall hanteras av kommunfullmäktige i Göteborg utan av……..regeringen! Kristdemokraternas David Lega säger i dagens GP att ”Trots att det har gått ett kvartal sedan folkomröstningen har regeringen ännu inte gjort något för att hantera resultatet, som tydligt markerar ett avskaffande av trängselskatten i Göteborg.” Ett mer tydligt exempel på oförmåga att ta något som helst eget ansvar är svårt att hitta. Man plussar på med att ansluta sig till S och MP strategin att distansera sig från den stundande trängselskattehöjningen. David Lega avslutar med att ”Ansvaret ligger hos regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson som måste ta tag i frågan så snart som möjligt. Det kan inte vara en nyhet för ordföranden för Socialdemokraterna i Göteborg att det genomförts en folkomröstning i Göteborg. Fortsätter regeringen att ducka för frågor den inte tycker om riskeras förtroendet för demokratin.” Skall man skratta eller gråta? Regeringen har ingen fråga på sitt bord, det är givetvis David Lega själv och övriga politiker i Göteborgs kommunfullmäktige som har att hantera frågan, ingen annan.

 

Som på beställning

I ett tidigare inlägg förutspådde jag att privatspanarna bakom Gårda-alternativet eller någon liknande konstellation skulle reagera på den presenterade järnvägsplanen för Västlänken genom en debattartikel i GP och detta kanske redan till fjärde advent. Idag är det fjärde advent och i dagens GP kan vi faktiskt läsa en sådan debattartikel. Den är författad av Gårdagruppen förstärkt av gruppen Trädplan Göteborg och möjligen någon mer. Tillsammans har skribenterna riktat in sig på Västlänkens miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Artikeln är en blandning av misstolkningar och överdrifter kryddad med felaktiga uppgifter från kvällstidningen GT. På Ja till trängselskatt finns detta mycket välformulerade svar på debattartikeln.

Att ta ansvar är oansvarigt

Det tycker i alla fall Vägvalets företrädare som i en debattartikel i GP hävdar att ”Om det är något som är oansvarigt så är det att strunta i folkomröstningen och begrava den i omöjliga utredningsuppdrag vars resultat redan på förhand är bestämda”. Sanningen är den att Vägvalets befängda idé om att det bara är att raskast möjligt ta bort trängselskatten och först efteråt fundera på konsekvenserna är fullständigt oansvarigt. Det skulle innebära totalt kaos för alla projekt som ingår i det Västsvenska paketet, t ex det påbörjade bygget av Marieholmstunneln skulle behöva stoppas eftersom finansieringen saknas. Projekteringen av Västlänken skulle stoppas liksom den nya Göta älvbron. Det skulle i sin tur leda till att andra projekt som är beroende eller sammankopplade med dessa projekt i sin tur också måste stoppas, försenas eller förändras. Det gäller t ex sänkningen och överdäckningen av R45 från Centralen förbi Gasklockan, ombyggnationen av järnvägskorsningen vid Olskroken, dubbelspår Göteborg-Borås.

Dessa konsekvenser är något som Vägvalet helt vill blunda för, ja när det gäller stoppet av Västlänken är det till och med något man önskar sig. Allt är värt att offras för att bli av med den för Vägvalet förhatliga trängselskatten som dagligen pekar finger åt dem när de sitter bakom ratten på sin älskade bil. I Vägvalets värld är bilen och bilisten normen och en prioriterad självklarhet. Att någon har magen att ifrågasätta rätten att obehindrat ta sig fram med bil överallt och i alla lägen är något så upprörande att denna ilska till och med räckte till att bilda ett politiskt parti.

I den verklighet, som finns utanför Vägvalets lilla bilkupé har Göteborg gator med hälsofarliga nivåer av luftföroreningar, trängsel på infartsvägarna, vägbarriärer som styckar upp staden i oåtkomliga sektioner och gör den barnovänlig. I Vägvalets och vanebilistens värld är det helt naturligt att aggressivt tuta åt den fotgängare som dristar sig att korsa vägbanan, för det är en självklarhet att bilen ensam skall äga gatorna medan fotgängare och cyklister skall samsas om en smal remsa trottoar vid sidan om. Maximal hastighet och utrymme för bilen är vad som gäller annars är man ”bilfientlig”. Något som i Vägvalets och Peter Hjörnes värld är något man inte vill vara. Staden är enbart en transportsträcka mellan punkt A och punkt B som skall passeras enklast, snabbast och smidigast möjligt. Det lilla barnet som inte kan promenera till skolan eftersom mamma tycker att det är för mycket bilar och för farligt syns inte genom Vägvalets immiga bilruta.

Tidig julklapp från Trafikverket

Igår presenterade Trafikverket sin Järnvägsplan för den planerade tågtunneln under Göteborg, känd under namnet Västlänken. Planskisser, illustrationer mm över den planerade sträckningen, placering av stationer, berörda fastigheter mm. Allt finns nu att beskåda för allmänheten och eventuellt ha synpunkter på. Man kan nog vara övertygad om att de personer och nätverk som är kritiska till Västlänken även i fortsättningen kommer att strunta i de fakta som beskrivs i järnvägsplanen eller möjligen plocka vissa saker ur sitt sammanhang, överdriva, misstolka och förvanska. De privatspanare som har förespråkat andra lösningar, tex station i Gårda har fått en tidig julklapp och kan nu ägna de kommande storhelgerna till att räkna på Trafikverkets siffror och antaganden. Kanske att vi får se den första debattartikeln redan innan fjärde advent?

Bilden av att Västlänkenprojektet är ett lerdike genom Göteborgs innerstad verkar ha fått visst fotfäste hos representanter för massmedia. Direkt under/efter presskonferensen när planen presenterades var rubriken på GP’s hemsida Trafikverket: ”Vi kommer ha många problem med leran”. Nåja det är inte alltid så lätt att skriva rubriker. Dagens GP fortsätter på samma tema när man beskriver hur boende i Jakobsdal (öster om Liseberg) samlar sig mot Västlänken. Själva tågtunneln kommer att passera under ett antal fastigheter i området men artikeln gäller främst den arbetstunnel som är planerad att ha sin mynning vid ett öde kontorshus och parkeringsplats. Arbetstunneln kommer i sin helhet att passera under en obebyggd skogsbeklädd bergskulle. Trots denna synbart utmärkta placering så heter det i GP att de boende är ”oroade över en arbetstunnel som mynnar nära Skårskolan”. Fågelvägen mellan tunnelmynningen och närmsta skolbyggnad är ca 250 meter. Är detta nära? Mellan dessa två punkter ligger Skårsgatan, Sankt Sigfridsgatan och bostäder varför den faktiska gångvägen är ca 400 meter. Sankt Sigfridsgatan är idag relativt tätt trafikerad med personbilar och 2 busslinjer. Skolvägen för de barn som bor i Jakobsdalsområdet och skall ta sig till Skårsskolan kommer inte att behöva korsas av trafiken till och från arbetstunneln. Jag passerar själv ofta förbi denna plats och har aldrig sett skolbarn promenera på den västra sidan av Sankt Sigfridsgatan. Det finns idag gång- och cykelbana på vägens östra sida samt övergångsställen och vägen har fartbegränsande utformning. De barn som tar bussen till skolan och skall ta sig till busshållplatsen på den västra sidan av Sankt Sigfridsgatan har redan idag ett ljusreglerat övergångsställe att använda. De i artikel intervjuade för fram att ”- För mig verkar de som att de har missat att det ligger en skola här. Den omnämns knappast alls i handlingar och vid senaste samrådsmötet fick vi peka ut på kartan var skolan ligger,…” Troligare är att Trafikverket har gjort bedömningen att skolan i sig inte är berörd av byggplanerna och att barnens skolväg inte kommer att nämnvärt påverkas. 30 tunga lastbilar per dag kommer givetvis att märkas men skall ställas i relation till de drygt 8000 bilar per dygn och drygt 400 tunga fordon per dygn på den aktuella sträckan. Redan idag passerar ett tio-tal bussturer bara under den tid på morgonen då barnen är på väg till skolan.

Denna arbetstunnels eventuella påverkan på Skårskolan kan knappast vara det största problemet med byggnationen av Västlänken, inte ens lokalt i Skår men det är väl en mer intressant vinkling för GP och kanske även för de privatpersoner som vill föra fram sina synpunkter.

Trängselskatten gör luften bättre

luftengoteborg

Höga halter av luftföroreningar

Den senaste veckans mer vinterlika väder innebär inte bara solchanser utan även att halten av luftföroreningar främst från vägtrafiken kan bli hög. Minskad trafik innebär renare luft och det styrmedel som är effektivast när det gäller att begränsa trafiken är det som i Göteborg (och Stockholm) kallas trängselskatt.

Ännu bättre vore om man kunde variera storleken på trängselskatten när halterna av luftföroreningar annars förväntas bli för höga.

Lugnare bussfärd idag

De senaste veckorna har jag undvikit att åka 7:30 bussen från Mölnlycke till Heden eftersom den förare som oftast kör den turen saknar en hel del trafikvett. För mer info om detta läs mitt tidigare inlägg här. Men i morse var det dags igen. Samma förare men nu med ett helt nytt beteende! Han kanske inte körde med ett ägg under gaspedalen men det gick betydligt lugnare, inga krängningar i rondellerna, inga omkörningar på motorvägen och betydligt lägre fart nerför Kallebäcksbacken.

Jag har inte fått något kommentar från Västtrafik om att de har fört mina synpunkter vidare men jag hoppas att så är fallet. Hur som helst var det med en skönare känsla i kroppen som jag klev av bussen på Heden denna morgon.