månadsarkiv: augusti 2013

Trängselskattedebatten tar timeout?

Enligt uppgifter i GP verkar nu en majoritet av kommunstyrelsen i Göteborg stödja ett förslag om att folkomröstningen om trängselskatten skall hållas på valdagen, dvs den 20 september 2014. Själv har jag hela tiden antagit att de etablerade partierna vill få folkomröstningen undanstökad innan det ordinarie valet för att undvika att trängselskattefrågan lägger beslag på hela valdebatten. Uppenbarligen har andra överväganden gjort att man trots allt vill genomföra folkomröstningen på valdagen. Ett skäl för de trängselskattepositiva partierna, dvs alla partier i kommunstyrelsen, att vänta med folkomröstningen till september nästa år är att det ger maximalt med tid för att försöka vända opinionen som antagligen fortfarande är övervägande negativ till trängselskatten.

Redan idag efter sommarledigheten känns det som att trängselskatten har blivit mindre het som samtalsämne och antagligen kommer denna invänjning att fortsätta under perioden fram till hösten 2014. Dag för folkomröstning är bestämd och förslag till hur frågan skall formuleras är också framtaget. Vad finns då kvar att diskutera de närmaste 6-8 månaderna? Antagligen kommer det att bli svårt för de trängselskattenegativa rösterna att göra sig hörda under denna tid. Folk är helt enkelt inte tillräcklig intresserade och det är alldeles för lång tid kvar innan omröstningen. Samtidigt kan vi räkna med att Trafikverket och övriga avtalsparter i det Västsvenska paketet regelbundet kommer att släppa positiva nyheter om de pågående projekten. Om inget oväntat inträffar lär det dröja till augusti 2014 innan debatten tar fart igen.

Tour de Mölnlycke

De senaste 2 veckorna har jag cyklat 3 ggr till jobbet. De första gångerna var det relativt glest på cykelbanorna men idag när skolan har börjat för många och semestern är slut för de flesta var det betydligt tätare trafik. Speciellt den nya cykelbanan längs med g:a Boråsvägen hade betydligt fler cyklister jämfört med i början på sommaren. På måndag skall det bli officiell invigning av cykelbanan med politiker från Mölndal och Härryda kommun. Alla som cyklar förbi kommer att bjudas på fika! Självklart kommer jag att ta cykeln på måndag. Det gäller bara att passa tiden och passera vid 16-tiden.

Västlänken nödvändig och samhällsekonomiskt lönsam?

Enligt Trafikverkets senaste beräkningar som presenterades i början av sommaren så är Västlänken numera att betrakta som samhällsekonomiskt lönsam. Tidigare beräkningar har visat på en stor olönsamhet men nu skriver Trafikverket  i sin rapport ”Västlänken Sammanhang och effekter Informationsskrift 2013-06″ att

I samband med upprättande av nationell plan 2014-2025 har uppdaterade samhällsekonomiska bedömningar tagits fram för alla större framtida infrastrukturinvesteringar. För Västlänken och den i planen nu föreslagna utbyggnaden i Olskroken har en kombinerad analys genomförts. Slutsatsen är att de kalkylerbara nyttorna i stort sett balanserar de samhällsekonomiska kostnaderna, med en nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,12. I den officiella samhällsekonomiska bedömningen anges också som komplement att med ökat kollektivtrafikresande är utbyggnaderna samhällsekonomiskt lönsamma (NNK=+0,3).

Man har alltså nu valt att göra beräkningen för Västlänken ihop med utbyggnaden i Olskroken. Är dessa två projekt så beroende av varandra att en kombinerad analys är rimlig? Trafikverket skriver själva att…

En ombyggnad i Olskroken bedöms som nödvändig oavsett Västlänken och kommer att medföra en betydande ökad framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från anslutande banor. Själva utformningen av Olskroken måste anpassas till Västlänken. Av kostnads- och effektivitetsskäl bör de båda projekten samordnas.

Det verkar alltså inte som att Västlänken är en förutsättning för ombyggnaden i Olskroken men att de bör samordnas. Låter inte som en helt klockren motivering. Däremot kan man i samma text läsa att Västlänken är en förutsättning för flera andra förbättringar i järnvägskapaciteten i och kring Göteborg.

  • Med Västlänken utbyggd skapas en möjlighet för tåg från Bohusbanan att fortsätta genom Göteborg mot t.ex. Mölndal, Borås eller Halland.
  • Först när kapaciteten på Göteborg C utökats genom Västlänken kan banans (Västra stambanan) potential för persontrafik utnyttjas fullt ut.
  • På sträckan Kungsbacka – Göteborg är resandeefterfrågan större än möjlig trafikering med nuvarande trafikupplägg. Först när Västlänken är utbyggd kan en trafikökning på Västkustbanan genomföras, vilket kräver förändrade trafikupplägg, trimningsåtgärder eller en utbyggnad av partiella fyrspår.
  • Regeringen har pekat ut att dubbelspår mellan Mölnlycke och Bollebygd med en station under Landvetter flygplats skall ingå i nationell plan 2014-2025. Med denna åtgärd kan trafiken förtätas och restiden minska, under förutsättning att kapaciteten inne i Göteborg har ökats så att tågen ryms vilket åstadkoms av Västlänken.

Att som trängselskattens motståndare hoppas kunna stoppa Västlänken för att därigenom motivera ett avskaffande av trängselskatten ser alltså ut att möta kraftigt motstånd i den planering som Trafikverket bedriver för tågtrafiken kring Göteborg, Västsverige men även Göteborg-Stockholm och Göteborg-östkusten.

 

Första delen av Västsvenska paketet är färdigt!

Om den nybyggda gång/cykelbanan mellan Mölnlycke och Göteborg är den kronologiskt sett första delen av Västsvenska paketet som är färdig är kanske inte helt sant men det är den del som ännu så länge har haft störst påverkan på mina pendelmöjligheter. Numera består ca 90% av min 15 km långa cykelväg till arbetet av cykelbanor. Visserligen av varierande kvalitet men ändå någorlunda avskild från övriga trafikanter. Med den nya sträckan norr om Rådasjön, utrustad med belysning (!), förvandlas den tidigare mörka och trafikfarliga g:a Boråsvägen till ett möjligt cykelpendlingsalternativ även under den kommande hösten och frost/snöfria vinterdagar.