månadsarkiv: april 2013

GT hade rätt

GT och chefredaktör Frida Boisen hade rätt, GT är inte initiativtagare till namninsamlingen. I alla fall om man skall tro stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Folkinitiativ gällande folkomröstning om trängselskatt i Göteborg”

Där skriver man att ”Enligt kommunallagens definition är det de fysiska personerna som undertecknat namninsamlingen som är initiativtagare.” Enligt denna definition finns det 49708 initiativtagare dvs lika många som det finns godkända namnunderskrifter. De 3 GT-medarbetarna som startade namninsamlingen är alltså inte ensamma initiativtagare vilket både jag och uppenbarligen även chefredaktör Frida Boisen trodde. Frågan är juridiskt intressant eftersom det enligt lagen endast är fysiska personer som kan vara initiativtagare. Juridiska personer som t ex en kvällstidning kan inte vara initiativtagare varför Frida Boisen har varit noga med att hävda att det inte alls var tidningen som startade namninsamlingen utan 3 privatpersoner som bara råkade vara anställda på hennes tidning. Allt för att undvika att namninsamlingen underkänns. Om stadsledningskontoret har rätt i att alla som har skrivit under är att betrakta som initiativtagare har dessa dimridåer varit helt onödiga.

Enligt SKL’s faktablad om det förstärkta folkinitiativet är det kommunfullmäktige som bestämmer hur folkomröstningen skall hanteras men att det är ”.. lämpligt att samråda med företrädare för initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar som är enkla att förstå och besvara för de röstande och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den fortsatta beslutsprocessen.” Hur skall detta gå till med 49708 initiativtagare? Vem är företrädare för initiativtagarna och vem utser dessa? Tidigare trodde jag att redaktionsledningen på GT var initiativtagare och därmed de självklara ”företrädarna” men nu finns det i praktiken ingen att samråda med. Antingen finns det en otydlighet i lagen, alternativt så är SKL´s faktablad inte helt korrekt eller så har juristerna på stadsledningskontoret fel.

 

Kommunstyrelsen diskuterar trängselskatten

Enligt uppgifter i GP har Moderaternas gruppledare Jonas Ransgård bjudit in övriga partier i Göteborgs kommunstyrelse till ett möte för att diskutera hur frågan om folkomröstning om trängselskatten skall hanteras i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Moderaterna har tidigare gjort klart att de tänker rösta ja till en folkomröstning medan åtminstone Miljöpartiet har sagt nej och Socialdemokraterna har åtminstone lutat åt ett nej. Undrar om utomstående kommer att få veta något om diskussionerna på detta möte?

Som fan läser bibeln

I dagens GT ondgör sig chefredaktören Frida Boisen över de tjänstemän på Göteborgs stadsledningskontor som skrivit tjänsteutlåtandet om förslag till beslut i ärendet om en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Att hon inte delar tjänstemännens uppfattning, de föreslår ju att kommunfullmäktige skall säga nej till GT´s folkomröstning om trängselskatt, är nog förklaringen till att hon har uppenbara problem att ta till sig vad som står i tjänsteutlåtandet. Bland annat påstår hon att ett av de tyngsta argumenten som tjänstemännen för fram mot en folkomröstning är att ”barnen inte får rösta”. Hennes påstående är givetvis felaktigt. Skrivelsen exklusive bilagor är på 12 sidor. Det lilla stycket om barnperspektiv som Frida Boisen snöar in sig på utgör knappt 2% av dessa 12 sidor och är givetvis inte något argument mot en folkomröstning. Sverige har skrivit under FN´s barnkonvention vilket innebär att vi i alla beslut skall ta upp huruvida barnen påverkas.

Den exakta ordalydelsen i tjänstemännens utlåtande vad gäller barnperspektivet är…

För att göteborgarna ska ha möjlighet till god framkomlighet krävs en fungerande infrastruktur. Det gäller inte minst för barnen. Hur och på vilken tidshorisont dessa infrastrukturinvesteringar finansieras är något som i framtiden påverkar de invånare som nu är barn. Ett av de övergripande målen med Västsvenska paketet är att skapa en god livsmiljö för kommande generationer, det vill säga de invånare som idag är barn. Dessa invånare har inte rösträtt vid genomförande av en folkomröstning.

I denna text finns inget ställningstagande varken för eller emot en folkomröstning utifrån barnperspektivet utan bara ett konstaterade att våra beslut idag om olika infrastrukturinvesteringar kommer att påverka de invånare som nu är barn. På samma sätt räknar tjänstemännen även upp hur frågan påverkar Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet och Omvärldsperspektivet. Inget konstigt med detta, snarare en normal hantering av ett ärende. Frida Boisen tolkar däremot texten till att tjänstemännen föreslår att 2-åriga barn skall ha rösträtt! Är detta ett utslag av bristande läsförståelse, livlig fantasi eller helt enkelt en medveten misstolkning? Hon menar även att stadsdirektör Bengt Delang som är en av de två tjänstemän som undertecknat skrivelsen bör skämmas. Med tanke på vilken nivå hon själv argumenterar så är det nog fler som borde skämmas.

Den som vill läsa resten av tjänsteutlåtandet dvs de 98% som inte handlar om barnperspektivet hittar en länk här.

För övrigt kan jag gratulera GT till att äntligen offentligt ha erkänt att deras löpsedel från i vintras när man påstod att trängselskatten kan ersättas av en kommunal skattehöjning på 38 öre är felaktig. I sin text skriver Frida Boisen nu att:

Om bara Göteborgs kommuninvånare skulle få höjd kommunalskatt, skulle det handla om någonstans mellan ca 30-90 öre i skattehöjning per person, beroende på vilken expert man frågar

Synd bara att det skulle ta över 3 månader för GT att erkänna sitt fel.

 

 

Moderat valtaktik

Samtidigt som Göteborgstrafiken flyter på bättre än på många år så fortsätter det politiska spelet kring trängselskatten. Moderaternas fullmäktigegrupp i Göteborg har bestämt sig för att rösta ja till en folkomröstning om trängselskatten. Även om motståndarna till trängselskatten ser det som ett bevis för att moderaterna värnar demokratin och folkets möjligheter att påverka så är nog sanningen den att moderaterna mest styrs av valtaktiska skäl. Moderaterna är förutom Vägvalet det parti som har störst andel väljare som är negativa till trängselskatten. Att då säga nej till en folkomröstning skulle innebära en stor risk att tappa väljare i kommunalvalet 2014. Beslutet att säga ja till en folkomröstning innebär också att man sätter en press på socialdemokraterna. Skall socialdemokraterna säga nej till en folkomröstning, trots att moderaternas ja innebär att det inte finns möjlighet att få ihop en tillräcklig stor majoritet för att stoppa folkomröstningen? Socialdemokraterna riskerar då att framstå som motståndare till folket och moderaterna som demokratins beskyddare.

 

Vad tycker alla göteborgare?

Vi vet att ca 49700 Göteborgare har skrivit på namninsamlingen om krav på folkomröstning om trängselskatten och att de flesta av dessa är negativa till trängselskatten. Men vad vet vi egentligen om vad övriga ca 350 000 röstberättigade tycker?

Enligt en opinionsundersökning från år 2006 var 72% emot en trängselskatt och endast 19% för. År 2011 hade dessa siffror ändrats till 57% negativa och 31% positiva. Hur ser denna opinion ut idag efter drygt 3 månader av trängselskatt? I Stockholm vände opinionen efter 7 månaders försöksperiod från 55% negativa och 39% positiva till 47% negativa och 53 % positiva. Har även opinionen i Göteborg blivit mer positiv till trängselskatten eller finns det så pass stora skillnader att utvecklingen gått åt något annat håll? Innan trängselskatten infördes var det främst på Hisingen som motståndarna fanns och det är fullt möjligt att denna opinion snarare har stärkts på grund av diskussionen kring placeringen av betalstationerna längs med E6 och på Älvsborgsbron. För övriga Göteborgare är det än mer osäkert vart opinionen tar vägen. Många jag själv har talat med är positivt överraskade av hur mycket bättre trafiken fungerar men samtidigt så svider det förstås att behöva betala. En opinionsundersökning just nu skulle sitta fint!

 

Torsdag och köer nerför Kallebäcksbacken

IMAG0671

Drottningtorget

Torsdag morgon, småregnigt. Grön Express från Mölnlycke mot Nordstan är fullsatt. Nerför Kallebäcksbacken är det köer. Har det hänt en trafikolycka eller är det vädret? Bussen kan dock rulla förbi i busskörfältet. Ett par stressade bilförare slänger sig in i busskörfältet men annars flyter det på bra. Även förbi Polhemsplatsen utan problem. Hemresan på eftermiddagen går lika problemfritt.

Politisk matematik

Frågan om vi skall ha en folkomröstning om trängselskatten kommer så småningom att tas upp i Göteborgs kommunfullmäktige. Kravet för att det inte skall bli någon folkomröstning är att 2/3 av ledamöterna röstar nej. Kommunfullmäktige har 81 ledamöter vilket innebär att det krävs 54 nej-röster.

Mandatfördelningen ser ut som följer:

  • Vänsterpartiet 7
  • Socialdemokraterna 25
  • Miljöpartiet 9
  • Folkpartiet 7
  • Kristdemokraterna 2
  • Moderaterna 23
  • Sverigedemokraterna 3
  • Vägvalet 5

De 3 rödgröna partierna har tillsammans 41 mandat. Om vi antar att dessa 3 partier röstar nej, saknas det endast 13 mandat för att uppnå kvalificerad majoritet. Med tanke på moderaternas storlek, 23 mandat, är det helt avgörande hur dessa politiker väljer att rösta. Nyhetsrapporteringen inför moderaternas stämma i Göteborg pekade mot att partiledningen ville se ett nej till folkomröstning. Beslutet blev dock att partiet säger ja till en folkomröstning. Huruvida de moderata kommunfullmäktigeledamöterna kommer att följa stämmobeslutet återstår att se men det verkar osannolikt att något större antal ledamöter skulle gå emot stämmobeslutet. Även om så skulle vara fallet kvarstår Folkpartiet och Kristdemokraterna med 7 respektive 2 röster som nog lutar åt ett ja. Sannolikheten för att vi får en folkomröstning om trängselskatten är nog en bra bit över 50%.

The Day After…

Munkeback

Rubriken på detta inlägg är samma som en amerikansk domedagsfilm där Nato och Warsawa-pakten utkämpar ett kärnvapenkrig. Riktigt så illa lär inte konsekvenserna av en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg bli. Något rörigt kan det dock nog bli. Hur rörigt, beror på hur frågan och de olika svarsalternativen formuleras.

Frågan kompliceras även av att det samtidigt med folkomröstningen har ägt rum ett alldeles vanligt val till kommunfullmäktige. Det kommer med all säkerhet innebära en förändring i mandatfördelningen mellan partierna. Man kan nog ändå anta att de partier som står bakom Västsvenska paketet fortfarande har en majoritet bakom sig. Kommer de rödgröna partierna fortfarande styra kommunen eller är det alliansen som tar över? I och med att trängselskattefrågan hanteras separat i en folkomröstning är det möjligt för väljare som är emot trängselskatten att fortsätta rösta på ett trängselskattepositiv parti. Det gör att Vägvalet antagligen inte kommer att skörda så stora opinionsmässiga framgångar som annars hade kunnat vara fallet. Det finns en möjlighet att både Miljöpartiet och Vägvalet blir valets stora vinnare. Personer som tidigare har röstat på Mp är nöjda med partiets politik och övriga som är för trängselskatten kan lockas över. Vägvalet vinner eftersom de tydligast representerar motståndet mot trängselskatten. För de stora partierna S och M är det svårt att sia vad som händer men eftersom trängselskatten hanteras separat så är nog bästa tipset att de ligger kvar på ungefär samma nivå men tappar till Vägvalet. Övriga småpartier V, och framförallt Kd och Fp verkar sakna lokal lyskraft och är beroende av framgångar på riksnivå vilket inte verkar så troligt i skrivande stund.

Namninsamlingen hade frågan ”-Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få fortsätta efter valet 2014?” Jag har mycket svårt att se att det skall finnas en majoritet i kommunfullmäktige för att behålla denna formulering i folkomröstningen med svarsalternativen ja eller nej. Antingen skriver man om hela frågan eller så formulerar man svarsalternativ som tar hänsyn till de effekter som en folkomröstning kan få på det Västsvenska paketet.

Låt oss anta att det blir någon omskrivning antingen av svarsalternativen eller av hela frågan och svarsalternativen.

Konsekvensen av ett ja är uppenbar, såvida inte Vägvalet och Sverigedemokraterna får egen majoritet. Om inte detta osannolika inträffar kommer trängselskatten vara kvar, Västsvenska paketet rullar på men debatten kommer nog att fortsätta. Men vad betyder ett nej? Den som tror att ett nej innebär att måndagen efter valet stängs alla betalstationer av lär bli besviken. Först måste situationen efter kommunfullmäktigevalet redas ut. Sedan skall detta nya fullmäktige ta upp frågan om resultatet i folkomröstningen. Det lär dröja ett antal veckor. Folkomröstningen är bara rådgivande, inte beslutande, vilket innebär att den nya majoriteten i kommunfullmäktige mycket väl kan välja att inte följa resultatet i folkomröstningen. Speciellt troligt är det om ett antal partier redan innan omröstningen har deklarerat att de inte tänker följa utslaget eller om valdeltagandet är förhållandevis lågt eller om de partier som är positiva till trängselskatten har fått stora framgångar i kommunalvalet.

Om kommunfullmäktige väljer att följa nej-utslaget i folkomröstningen så är det inte heller uppenbart vad det innebär. Beroende på hur frågan och svaren är formulerade måste politikerna tolka vad väljarna vill. Hur man än tolkar frågan och svar så är det ett faktum att kommunfullmäktige inte självt kan besluta om trängselskatten eftersom det är en skatt som beslutas av riksdagen. Den enklaste varianten är att kommunens representanter vänder sig till regeringen och ber denna att för riksdagen föreslå att lagstiftningen om trängselskatt i Göteborg avskaffas. Eftersom vi även har haft ett riksdagsval vet vi idag inte heller vilket parti/partier som bildar regering. Det kan få en påverkan på hur regeringen väljer att hantera en sådan begäran. Det finns ett avtal mellan ett antal parter om det Västsvenska paketet och trängselskatten. Om nu en part, Göteborgs Stad, vill riva upp avtalet innebär det naturligen att övriga avtalsparter vill vara med och säga sitt. Västra götalandsregionen, region Halland, Göteborgsregionens kommunalförbund (Gbg+12 kranskommuner) och staten genom Trafikverket lär inte acceptera att trängselskatten avskaffas rakt av utan att finansieringen av Västsvenska paketet är säkerställt eller alternativt att hela paketet omförhandlas. Regeringen lär inte heller acceptera att trängselskatten avskaffas utan att Göteborgs Stad tar fram en trovärdig plan för hur man planerar att komma till rätta med Göteborgs alltför höga halter av luftföroreningar. EU har hotat med dryga böter om inte detta åtgärdas och åtminstone nuvarande miljöminister Lena Ek har pressat Göteborg och övriga syndare runt om i landet i denna fråga. En ytterligare komplicerande faktor är att vid detta laget har trängselskatten varit i drift i nästan 2 år och arbetet med det Västsvenska paketet har fortskridit. En snabb översikt visar att investeringar på över 3 miljarder redan kommer vara gjorda och pengarna för att betala räntor på lånen kommer från trängselskatten. Det lär innebära komplicerade förhandlingar där Göteborg är den enda part som vill bryta avtalet och som därmed har störst press på sig att ta fram ett alternativ, vilket inte är bra i en förhandlingssituation. Skall man föreslå en total omförhandling, en bantning av nuvarande plan, behålla paketet som det är men föreslå en annan finansiering? Alternativen är många och förhandlingarna lär dra ut på tiden. Vi pratar nog om minst 6 månader kanske 1 år innan ett alternativ kan vara presenterat. Skall arbetet med det befintliga paketet fortsätta under denna tid?

Alternativa finansieringar finns det inte gott om. En skattehöjning i Göteborg är det enda alternativet som Göteborg själva kan råda över. De mest trovärdiga beräkningar som finns pekar på ca 84 öre i höjd kommunalskatt för att ersätta nettointäkten från trängselskatten. Vissa Göteborgare kommer att vinna på detta, andra förlora. Som kollektiv kommer Göteborg att förlora eftersom invånarna i kranskommunerna som idag betalar trängselskatt när de pendlar in till Göteborg nu slipper helt. Övriga 12 kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund lär inte var pigga på att betala via sin skattesedel och man kan mycket väl tänka sig att man i en eller annan kommun under valrörelsen inför valet till kommunfullmäktige har lovat väljarna att inte gå med på några skattehöjningar som ersättning för trängselskatten. Politikerna i Västra Götalandsregionen och Halland som gemensamt redan är med och betalar 1 miljard lär inte heller nappa på den kroken i första taget.

Hur det hela kommer att sluta har vi idag ingen aning om. Vad vi vet är att det kommer en dag efter en (eventuell) folkomröstning och att frågan inte är så enkel som att bara rösta ja eller nej till trängselskatten. Skall en folkomröstning genomföras bör det innan omröstningen framgå vad konsekvenserna av ett ja respektive nej blir. Allt annat är ansvarslöst. Med detta i åtanke och den komplicerade situation som kan uppstå så är det nära till slutsatsen att trängselskattens framtid inte bör eller ens kan avgöras i en folkomröstning. Det blir betydligt enklare om frågan hanteras i den ordinarie valrörelsen till kommunfullmäktige. Då får respektive parti föra fram sin åsikt i valet och sedan är det upp till väljarna att avgöra vilka partier som skall få förtroendet att hantera fråga om Västsvenska paketet och trängselskatten.

Trafiken flyter på efter 3 månader med trängselskatt

IMAG0536

R40 mot Göteborg

Vi har nu haft trängselskatt i över 3 månader. Prognoserna över trafikminskningen har stämt bra med verkligheten, ca 17% trafikminskning för den senast rapporterade månaden. Själv har jag märkt en tydlig skillnad mot tidigare. Grön Express håller numera tidtabellen, morgonköerna nerför Kallebäcksbacken är borta och den nya sträckningen förbi Heden, Centralstationen och Nordstan fungerar bra. Med minskad trafik minskar även utsläppen av luftföroreningar till nytta för hälsa och miljö. Den tredje målsättningen med trängselskatten, förutom effektivare trafik och bätte luftmiljö, är att delfinansiera de olika infrastruktursatsningarna i Västsvenska paketet. För januari rapporterade GP tidigare att ca 62 Mkr trängselskatt skall betalas in. Med normalt ökande trafikvolym under året kommer den siffran bli högre för övriga månader under året men lär nog inte riktigt nå upp till den förväntade miljard som man behöver per år utan hamnar kanske runt 800 Mkr. År 2015 kommer dock avgiften att höjas och kanske når den totala intäkten då upp till förväntningarna.

Rödgröna regionråd säger nej till folkomröstning

Regionråden Losman (MP), Blomqvist (S) och Kviberg (V) skriver i en debattartikel i dagens GP att de inte vill se någon folkomröstning om trängselskatten.  Bland annat skriver man ”Att lyfta ut en del av helheten – trängselskatten – och folkomrösta om den bedömer vi vara felaktigt. Konsekvenserna för Västsverige av ett brutet avtal är svåra att överblicka. Avtalet kom till efter decennier av brist på satsningar i Västsverige. Framkomlighet och klimathot gör trängselskatten nödvändig och den finansierar också en stor del av Västsvenska paketet.”

Kommentarerna på tidningens hemsida har strömmat in under dagen, de flesta negativa och de flesta från redan kända signaturer. Till en början var det den demokratiska aspekten av att inte tillåta en folkomröstning som kommenterades men sedan gled debatten över till att mest handla om den ekonomiska biten dvs trängselskattens delfinansiering av infrastruktursatsningarna i det Västsvenska paketet. Att trängselskatten även skall leda till en bättre framkomlighet och en bättre luftmiljö i Göteborg verkar inte ha trängt igenom. Att framkomligheten har blivit bättre är uppenbart för alla. Speciellt gäller det trafikanter som kommer norrifrån mot Tingstadstunneln men även övriga infartsleder har fått en mer pålitlig trafiksituation. Kollektivtrafiken verkar även den fått ett lyft med fler avgångar på expressbussarna och som dessutom tack vare den glesare biltrafiken och bussfiler kan hålla tidtabellen. Utan trängselskatten hade detta inte varit möjligt.

Att miljöfrågan inte finns med i debatten hos trängselskattemotståndarna verkar bero på lika delar ointresse som okunskap. Det är mycket troligt att Göteborg förr eller senare hade blivit tvunget att införa trängselskatt oavsett det Västsvenska paketet. Senast i januari kunde vi bland annat höra och läsa om att Sverige riskerade att få betala böter till EU för att vi inte klarar de luftkvalité mål som finns uppsatta.

På SR hemsida kan vi bland annat läsa att ”Sverige riskerar att få böta mångmiljonbelopp till EU för att flera städer i landet har för dålig luftmiljö. Trots att Sverige dömdes för brott mot EU:s luftmiljödirektiv i EU-domstolen redan för två år sedan, bryter bland annat Göteborg fortfarande mot lagen.” För Göteborgs del är det halterna av kvävedioxider som är för höga.

En tjänsteman på miljöförvaltningen utrycker detta så här, ”Erik Bäck på Göteborgs miljöförvaltning hoppas nu att trängselskatten ska göra att man kommer under de lagstadgade normerna för föroreningar i luften.”

Regeringen genom Miljöminister Lena Ek kommer inte att godta att Göteborg avskaffar trängselskatten utan att man samtidigt presenterar alternativa åtgärder som kan förbättra luftkvalitén i Göteborg. Detta framgår mycket tydligt om man t ex läser på regeringens hemsida tex här och här.

Detta vill trängselskattemotståndarna inte kännas vid.