månadsarkiv: februari 2013

10 000 färre pendlar med bil till Göteborg (?)

Av Trafikverkets presentation av biltrafikflödena från kranskommunerna och Göteborgs ytterområden in till Göteborg framgår att det i genomsnitt under januari 2012 passerade ca 243 000 bilar per dygn på infartslederna. I januari 2013 har bilflödet minskat med 20 000 till 223 000 bilar per dygn.

jan-12 jan-13 förändring förändring i %
Öckeröleden [väster Sörredsv] 27 000 26 100 -900 -3%
E6 Norr [norr om Klareberg] 55 100 48 300 -6 800 -12%
E20 [vid kommungräns Partille] 50 100 47 300 -2 800 -6%
Väg 40 [Delsjömotet] 50 000 45 500 -4 600 -9%
E6 Syd [Kallebäcksmotet] 61 200 56 200 -4 900 -8%

Om vi antar att hela minskningen består av pendlare så motsvarar det 10000 färre personer som tar bilen till arbetet, studier eller liknande. Detta verkar troligt om vi samtidigt tittar på ökningen av antalet resenärer på pendeltåg och expressbussar. Jämfört med vecka 50 2012, har pendeltågen ca 4000 fler resenärer per dag och expressbussarna ca 8000 fler resenärer under vecka 5 2013. Sammanlagt ca 12000 fler resenärer vilket alltså stämmer bra överens med antagandet om 10000 färre bilpendlare.

 

Åter trafiksiffror från Trafikverket

Efter flera veckors uppehåll har Trafikverket åter börjat leverera siffror över trafikutvecklingen i Göteborg efter trängselskattens införande. Trots att vi nu är 3 veckor in i februari har man idag endast presenterat siffror för januari månad. Frågan vad som är hänt under februari är intressant eftersom de siffror som idag presenterades visar att trafikminskningen har blivit mindre för varje vecka. Trafikminskningarna som i början låg mellan 11-22% på olika vägar ligger under sista januariveckan på 8-18%. Har trafiken stabiliserat sig nu eller fortsätter trenden?

trafikutvecklingjanuari

Trafikverket presenterar siffror 2013-02-21

 

Vad är en parkeringsplats värd?

Enligt skatteverket gäller att… ”Om arbetsgivaren håller med fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har en skattepliktig förmån.” Personer som har förmånsbil eller kör mycket i tjänsten med privat bil skall dock inte beskattas för denna förmån. Övriga som inte har förmånsbil eller inte kör egen bil i tjänsten skall alltså beskattas för förmånen av att arbetsgivaren håller med fri parkering. Av egen erfarenhet vet jag att så inte alltid är fallet. Förutom den rent privatekonomiska fördelen av att någon annan betalar min parkering så är det även värt att fundera över hur detta påverkar mitt val av färdsätt.

IMAG0481

I väntan på bussen vid hållplats i Mölnlycke

Varför stå i vinterkylan och vänta på bussen när jag kan sätta mig i den egna bilen, köra från dörr till dörr på kortare tid än bussresan, parkera i ett varmt garage eller i värsta fall 75 meter från entrén och dessutom få parkeringen betald av arbetsgivaren?

Måndag, grått och regnigt

Idag var det en typiskt grå vinterdag då man helst vill hålla sig inomhus. Morgonbussen till jobbet var som vanligt halvfull. De flesta passagerare steg som vanligt av vid Korsvägen. Hållplatsen vid Heden var som vanligt blöt och lerig.

grattoregnigt

Måndagsväder-utsikt från E6 mot S:t Sigfridsplan

På hemresan var det dock ovanligt mycket biltrafik på E6 söderut. Är det vädret som har fått folk att återvända till gamla vanor? Ovanligt mycket trafik i det här fallet innebär dock fortfarande mindre trafik än innan trängselskattens införande. Men i alla fall mer än de senaste veckorna. Trafikverket har inte lämnat ut någon statistik sedan 23 januari så hur trafikutvecklingen ser ut just nu är inte allmänt känt.

 

Nu är det gjort…

I lördags lämnade så äntligen GT in sin namninsamling till Göteborgs kommunfullmäktiges ordförande. Vid själva överlämningsjippot menade tidningens chefredaktör att de bedriver en kamp för demokratin. I demokratins namn så intervjuade man säkert namninsamlingens initiativtagare, dvs sig själva. Nåväl, ca 57 000 namnunderskrifter blev det till slut vilket givetvis är ganska imponerande. Är det tillräckligt imponerande för att politikerna i kommunfullmäktige skall rösta ja till en folkomröstning? Kommunens tjänstemän skall nu kontrollera listorna med namnunderskrifter, vilket enligt uppgifter i GP kommer att ta ca 3 månader. Det ger partierna gott om tid att formera sina styrkor och väga fördelar och nackdelar av att säga ja eller nej till en folkomröstning.

Ett sista halmstrå för en vankelmodig politiker är att antalet korrekta insamlade namn inte är tillräckligt stort. Det krävs ett bortfall på ca 30% för att antalet insamlade namn skall vara för litet. Utan att ha sett en enda namnlista så känns ett så stort bortfall som orealistiskt. GT har från början varit medvetna om kraven för att en namnunderskrift skall godkännas och har säkert agerat därefter. Det enda som inger en viss osäkerhet är att man har valt att fortsätta kampanjen trots att man har fått in så många fler underskrifter än vad som behövs. Hade man planerat att hålla på så länge från början eller ville man ha en buffert? Under förutsättning att GT redan har gjort visst städarbete i namnlistorna gissar jag att ca 10% av namnen kommer att försvinna i kontrollen. Kvar har vi då ca 51 000 namn vilket fortfarande med bra marginal klarar lagens krav. Har tidningen däremot inte gjort någon egen kontroll så gissar jag på det dubbla vilket fortfarande innebär ca 45 000 godkända underskrifter.

 

 

Vad är oddsen?

Enligt uppgifter i GT/Expressen (vilket alltid skall tas med en stor nypa salt) skall namninsamlingen om krav på folkomröstning om trängselskatten snart lämnas in till kommunledningen. Det innebär att sanningens minut närmar sig för politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Möjligen kan man förhala ärendet några veckor genom att mycket noggrant räkna och kontrollera de insamlade namnen men till sist sitter man nog där med tillräckligt många godkända namn. Vad som gäller för folkomröstningen eller det ”förstärkta folkinitiativet” kan man t ex läsa om på Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida. Här kan vi läsa att folkinitativet måste….

  • stödjas av minst 10% av de röstberättigade i kommunen
  • tidsramen för att samla in de nödvändiga namnunderskrifterna är högst 6 månader
  • initiativet skall handla om en fråga som fullmäktige kan besluta om

vapen

De två första punkterna passeras nog utan problem men vid den tredje punkten finns det en möjlighet för ovilliga politiker att slingra sig något. Trängselskatten är en skatt och skatter beslutas av Sveriges riksdag. Rent formellt kan alltså Göteborgs fullmäktige inte fatta beslut om att avskaffa trängselskatten. Det är dock tveksamt om något parti tänker använda sig av detta argument. Därmed skulle kommunfullmäktige vara tvungna att ta upp frågan och då hamnar vi vid den sista kontrollpunkten innan en folkomröstning kan bli realitet…

  • Om en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av ledamöterna anser att det är olämpligt att genomföra en folkomröstning så kan de stoppa denna.

Jag tänker inte gå in på mandatfördelningen i Göteborgs kommunfullmäktige utan frågar istället vilka argument kan tänkas komma till användning för att i fullmäktige rösta nej till en folkomröstning?

  • beslutet är redan fattat, investeringar på flera miljarder är gjorda eller påbörjade, det är helt enkelt försent.
  • trängselskatten är en del av ett större paket framförhandlat mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland samt Trafikverket. Ett nej i en folkomröstning innebär att hela paketet faller och måste omförhandlas. Eller som SKL skriver i sitt faktablad ”utfallet i omröstningen skulle få konsekvenser som de röstande inte kunnat överblicka”.
  • det har hållits åtminstone ett kommunfullmäktigeval där medborgarna har haft möjlighet att rösta på de partier som motsätter sig en trängselskatt. En majoritet av väljarna röstade på partier som stödde trängselskatten. Frågan är alltså redan avklarad i god demokratiskt ordning.

Låt oss anta att kommunfullmäktige röstar igenom kravet på en folkomröstning. Då hamnar vi i en otroligt knivig fråga nämligen frågan i sig. Hur skall fullmäktige formulera den fråga som väljarna skall ta ställning till? Åter till SKL´s faktablad ”Det är lämpligt att samråda med företrädare för initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar som är enkla att förstå och besvara för de röstande och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den fortsatta beslutsprocessen.” En intressant detalj är att det är GT/Expressen som är initiativtagare till namninsamlingen. Enligt SKL´s faktablad så kan ”Juridiska personer (som organisationer, företag)…dock inte vara initiativtagare”. Därför har tidningen formellt sett angivit Björn Lindsten redaktionschef, Markus Hankins nyhetschef och Per Wissing fotochef som initiativtagare. Det är alltså GT/Expressens redaktionsledning som skall sitta ner och samråda med politikerna i kommunfullmäktige om hur folkomröstningsfrågan skall formuleras. Hur tänkte tidningen här egentligen?

Hur politikerna skall lösa frågeformuleringsknuten skall bli intressant att följa. Ett sista ord från SKL ” Det är därför viktigt att röstsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom folkinitiativet också besvaras vid omröstningen.” Och här kommer mitt förslag…

Skall trängselskatten vara kvar som en finansiering av det Västsvenska paketet?

  • Ja, jag vill att trängselskatten skall vara kvar som en finansiering av Västsvenska paketet.
  •  Nej, jag vill att Göteborgs stad förhandlar om avtalet om Västsvenska paketet med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Trafikverket så att det möjliggör ett avskaffande av trängselskatten.

När skall omröstningen genomföras? I GT/Expressens namninsamling är frågan formulerad ”Ska trängselskatten i Göteborgs kommun få forsätta efter valet 2014?”, vilket gör det ganska självklart att omröstningen läggs i samband med valet 2014.

Måste politikerna följa resultatet i folkomröstningen? Svaret är nej. Omröstningen är bara rådgivande.

 

”Det skall fan vara cyklist”

Den som kommer ihåg Peter Hjörnes ledarkrönika  i GP från den 19 januari i år inser att jag har stulit rubriken. Peter Hjörne ondgör sig i sin krönika över att han som bilist numera måste samsas med busskörfält och kanske även betala trängselskatt (?) Det hela antar nästan komiska proportioner när han beskriver trafiksituationen i Göteborg efter trängselskattens införande som ”…De oändliga bussfilerna gapar nu tomma medan kaos och trängsel råder i de marginaliserade bilfilerna, där också taxibilar skall ta sig fram.” Påståendet att bilister numera är marginaliserade säger en hel del om Peter Hjörnes bristande medvetenhet om livet utanför bilrutan.

Vintercyklist mot alla odds

Vintercyklist mot alla odds

Den som på allvar har försökt ta sig fram på cykel till och från arbetet vet vad det innebär att inte tillhöra en prioriterad trafikantgrupp. Ett litet exempel hur min egen vardag är när jag dristar mig att ta cykel till jobbet från Mölnlycke till centrala Göteborg. Förutom bilar och arbetsfordon parkerade på vägrenar och cykelbanor, skräp, glassplitter, grus och höga asfaltskanter måste jag passera 29 stycken korsningar varav 9 är ljusreglerade. Tar jag istället min bil har samhället lagt ner stora resurser på planskilda korsningar, motorväg och rondeller vilket gör att jag endast behöver passera 7 korsningar varav 4 signalreglerade. Själv skulle jag vara glad om jag som cyklist fick ta del av en bråkdel av de resurser som de numera ”marginaliserade” bilisterna åtnjuter.

Nu rör det på sig

IMAG0514

Betalstation med Lisebergstornet i bakgrunden

De borgerliga allianspartierna tycker nu att man skall snabbutreda betalstationernas placering i Backa. Även de styrande partierna i form av MP och S vill ha en översyn av hela systemet och betalstationernas placering. Om detta skriver GP här. De enda som är negativa till att göra förändringar i trängselskattesystemet är Vägvalet vilket går att läsa om på Vägvalets blogg och i GT/Expressen. Nog är det märkligt att ett parti som har klagat över konsekvenserna av trängselskatten nu motsätter sig att man utreder möjliga förbättringar. Eller det kanske inte är så märkligt? Vägvalets hela existens bygger ju på ett absolut motstånd mot trängselskatten och inte på att få till en bra trafikmiljö i Göteborgsområdet med kortare restider för bilister och kollektivtrafikresenärer och en renare luft. Ett trängselskattesystem som justeras och förbättras och därmed får en större acceptans bland Göteborgarna är kanske det sista Vägvalet vill se.

1 månad av trängselskatt

Gratis idag med!

Gratis idag med!

Januari är till ända och därmed även den första månaden med trängselskatt i Göteborg. Jag har ännu inte lyckats passera betalstationerna under avgiftsbelagd tid. För mina arbetsresor är jag sedan tidigare van vid att ta buss 601 från Mölnlycke till mitt arbete i centrala Göteborg och det har jag fortsatt med. Promenerar jag några hundra meter längre kan jag även ta Grön Express som numera går var femte minut! Någon större anstormning till bussarna har jag inte märkt. Uppskattningsvis är det 5-7 personer fler på den buss jag brukar ta vilket fortfarande innebär att det finns gott om sittplatser. Vissa dagar stiger det dessutom på ytterligare en handfull personer vid pendelparkeringen vid Delsjömotet. Min känsla är att bussen har betydligt lättare för att hålla tidtabellen på väg in till Göteborg. På väg hem från jobbet är det Grön Express som gäller. Även här finns det gott om sittplatser på bussen och resan genom stan via Polhemsplatsen går betydligt smidigare än tidigare då bussen gick förbi Brunnsparken-Kungsportsplatsen. Med avgång var femte minut behöver jag inte titta i tidtabellen. Lyxigt!

Jämfört med att ta bilen till jobbet innebär det i och för sig längre restid att åka med buss. Jag får nog räkna med sammanlagt ca 35 minuter längre restid varje dag. Det blir nästan 3 timmar per vecka. Samtidigt är kostnaden för att åka bil till jobbet högre än kostnaden för busskort även utan trängselskatt. Att köra bilen till jobbet skulle innebära en kostnad på ca 1600 kr/månad. Månadskortet kostar 895 kr. Det innebär ca 700 kr i merkostnad för att spara ca 13 timmar i restid varje månad. Varje insparad restimme kostar då ca 55 kr. Med trängselskatt ökar kostnaden med ytterligare ca 600 kr per månad och varje insparad restimme kostar då drygt 100 kr.

Om trafiken fortsätter att flyta på så bra som den gjort under januari månad känner jag mig som en vinnare. Några som uppenbart inte känner sig som vinnare är de personer som deltog i dagens demonstration för en folkomröstning om trängselskatten. Enligt GP´s artikel var det ett tusental personer som demonstrerade.