Kategoriarkiv: Västlänken

Västlänken-konspirationen fortsätter?

De flesta boende i Göteborgsområdet har antagligen missat att förhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen (MMD) avseende Trafikverkets ansökan om tillstånd för att anlägga Västlänken och Olskroken planskildhet, nyligen avslutades. Många vet nog inte ens vad Västlänken handlar om och de flesta vet definitivt inte vad Olskroken planskildhet är. För de som vill få en snabbinformation om dessa sammanflätade projekt rekommenderas ett besök på https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/.

Några som däremot inte har missat denna händelse är de personer som är aktiva i Stoppa Västlänken Nu och liknande organisationer som av olika anledningar arbetar för att stoppa projektet Västlänken. I månader och år har dessa personer arbetat för att skapa opinion mot Västlänken. Planskildhet Olskroken har man inte brytt sig om, antagligen därför att Västlänken rimmar på Värstlänken och Olskroken planskildhet inte rimmar speciellt bra alls.

En handfull frontpersoner har nagelfarit alla (?) dokument som projektet Västlänken har lämnat efter sig. Järnvägsutredning, Miljökonsekvensbeskrivning, Järnvägsplan mm. Dessa frontpersoner har sedan till övriga supporterskaror rapporterat allehanda fakta som handplockats ur dokumentationen och som påstås stödja åsikten att Västlänken inte bör byggas. Lika ivriga och upprymda som man har blivit över dessa upptäckter, lika besvikna och upprörda har man blivit över det faktum att ingen annan utanför aktivistskaran har brytt sig om dessa sensationella upptäckter.

När anti-Västlänksaktivisterna påstår att fler spår och fler perronger leder till färre tåg och sämre järnvägskapacitet har varken allmänhet eller beslutsfattare blivit imponerade. När samma aktivister påstår att Västlänken kommer att bli både dyrare och ta längre tid att bygga än beräknat är det ingen som bryr sig. Då börjar konspirationsteorierna frodas. Politiker, tjänstemän, konsulter och journalister på Göteborgs Stad, Länsstyrelsen, Trafikverket, Regeringen, kvällstidningar, dagstidningar, SVT mm ingår alla i en konspiration för att bygga Västlänken. Det viskas om anställda på myndigheter och verk som inte vågar säga sanningen om den stora katastrofen som väntar Göteborgarna. På facebooksidan för Stoppa Västlänken Nu samlas de trogna skarorna. Politiker och tjänstemän hånas och fördöms. Ovidkommande detaljer och händelser framhålls som bevis för den egna åsikten. När ombyggnaden av en busshållplats i Kungälv blir försenad, tas det som belägg för att Västlänken kommer att misslyckas. Man berömmer och håller med sina meningsfränder och odlar myten om att de egna självlärda experterna besitter avgörande kunskaper som Trafikverkets experter och inhyrda konsulter saknar.

Krocken med verkligheten blir därför brutal och svår att hantera för anti-Västlänksaktivisterna. Domen från Mark-och Miljödomstolen som skall bestämma villkoren för projektet Västlänkens genomförande beräknas komma inom 2-3 månader. Antagligen kommer domstolen att läggas till listan av myndigheter som enligt aktivisterna ingår i konspirationen för att få Västlänken byggd.

Framtiden är här?

Västlänken

Utanför Nils Ericson terminalen kan man nu beskåda en möjlig framtid för området mellan Centralstationen och Göta älv. Hur mycket som blir verklighet återstår att se men ett antal pusselbitar har eller är på väg att falla på plats. Den nya Hisingsbron har nu passerat det sista överklagandet och under 2017 kommer Västlänken göra detsamma. Lägger man till det påbörjade arbetet med att sänka E45 och planerna på ett kluster av höga hus i området inser man att det kommer vara tätt mellan byggarbetsplatserna under de kommande 20 åren.

Foliehatten på!

När man väl har bestämt sig för en åsikt i en fråga är det lätt att vid ny information bara se det som passar överens med den egna åsikten. Information som motsäger den egna åsikten filtreras medvetet eller omedvetet bort. Information som varken bekräftar eller motsäger den egna åsikten tolkas om, så att den passar in i den egna världsbilden.

När det gäller frågan om Västlänken så har motståndarna bestämt sig för att politiker och tjänstemän i inblandade myndigheter är inkompetenta. Det är dessutom politikerna som i förväg har bestämt att och hur Västlänken skall byggas. Det senaste rönet som stärker nätverket Stoppa Västlänken Nu, i denna uppfattning är att det i Göteborgs översiktsplan 99 (ÖP99) finns en schematisk bild av ett framtida järnvägssystem med en tågsträckning från centralen via Haga till Korsvägen. Eftersom denna bild finns i ÖP99 så menar man att politikerna redan hade bestämt sig långt innan Banverkets förstudie, som startade år 2001, var påbörjad. Förstudien där man analyserade olika alternativ var då endast ett spel för galleriet eftersom ÖP99 visade att man redan bestämt sig för vad man ville ha.

Problemet är bara att ÖP99 inte blev klar år 1999 som man kan tro av namnet. ÖP99 antogs av kommunfullmäktige i december 2001 och vann laga kraft år 2003. Samma månad som ÖP99 antogs (december 2001) finns t ex det tidiga samråd som Banverket initierade för arbetet med kapacitetsförstärkning av järnvägssystemet, dokumenterat. I detta dokument finns samma bild som presenterades i ÖP99 och som på Stoppa Västlänken Nu facebooksida framhålls som det yttersta beviset för den stora konspirationen. Att ÖP99 innehåller en bild som redan är ett arbetsmaterial i Banverkets pågående förstudie är givetvis helt naturligt. Att döma av kommentarerna på nämnda facebooksida så har ingen ännu noterat att ÖP99 är från 2001 och inte 1999.

Motståndarna till Västlänken gör även ett nummer av att ÖP99 är beslutad av politikerna. Detta ses  som ytterligare ett bevis för att det är politikerna som själva, helt på egen hand, har beslutat om Västlänkens sträckning. Alla som har minsta insikt i det omfattande arbete som krävs för en översiktsplan och det stora antal tjänstemän som är inblandade vet att så fungerar det inte. Att det sedan är politikerna som beslutar om översiktsplanen är väl ganska naturligt, det är så vårt demokratiska system fungerar. Vad skulle alternativet vara?

Slår in redan öppna dörrar

Mycket av kritiken mot Västlänken, baseras på åsikten att det finns bättre och/eller billigare alternativ till den nu planerade tågtunneln under Göteborg. Exakt vad de är bättre på är dock inte helt klart eftersom alternativen ibland inte är jämförbara. Det finns även en tendens att dra in helt andra frågor som inte har direkt med Västlänken att göra. En genomgående tråd i kritiken är en uppfattning att kommunen är dålig på eller helt saknar planering av lokal kollektivtrafik, bostadsbyggande och stadsutveckling. Ofta föreslår kritikerna att man istället för Västlänken skall satsa på t ex utbyggd spårvagnstrafik eller liknande. Lika ofta är detta något som kommunen redan är i färd med att planera. När kritikerna slår sig för bröstet och föreslår t ex att flytta Centralstationen till Gårda för att bland annat frigöra central mark för bostadsbyggande, så är kommunen redan i full färd med att planera för detta. Inte att flytta Centralstationen men väl att bygga ut den centrala staden med både bostäder och arbetsplatser.

När kritikerna lyfter fram t ex utbyggnad av spårvagnslinjerna (istället för Västlänken) så är detta något som kommunen redan planerar. Man missar även att utbyggnad av spårvagnsnätet och Västlänken handlar om två skilda saker. Västlänken är inte i första hand till för att lösa den lokala kollektivtrafiken i Göteborg, utan en satsning på kapacitetsförstärkning av tågtrafiken i regionen. Om det regnar så köper man ett par stövlar inte ett par sandaler, även om sandalerna är billigare. Dessutom så finns det inget motsatsförhållande mellan att bygga Västlänken och att bygga t ex nya spårvagnslinjer. Det går mycket väl att göra bägge delarna och det är just det som planeras.

 

Insatserna ökar

Att budgeten för tågtunneln Västlänken ligger på 20 miljarder i 2009 års penningvärde är en siffra som är välkänd. Nu ökar även insatserna för de personer och organisationer som arbetar för att stoppa Västlänken. Sedan några veckor tillbaka har dessa bildat ännu ett nätverk, Skona Göteborg, med syfte att dra in pengar för finansieringen av de juridiska processerna man vill bedriva för att försöka stoppa eller åtminstone förhala Västlänken.

Den 1 april kunde man på det nybildade nätverkets Facebook-sida läsa,

”TACK så hemskt mycket för alla era bidrag så här långt.
Juristerna har nu, tack vare era bidrag, kunnat börja sätta sig in i fallet Västlänken och arbetar nu med att utveckla grunden för överklagandet av detaljplanen.

Senare i vår tar de itu med järnvägsplanen, så vi behöver mer pengar löpande. Hjälp oss därför att sprida information om insamlingen. Ju fler som bidrar, desto mindre pengar behöver vi från var och en.”

Uppenbarligen är motståndarna till Västlänken så pass övertygade om att projektet går att stoppa att de inte bara är beredda att lägga ner tid utan nu även pengar på sitt motstånd. Samtidigt är representanter för Trafikverket tydliga i sin bild av projektets status, det handlar inte längre OM Västlänken skall byggas, utan villkoren för HUR den skall byggas. Om detta stämmer så kvarstår möjligheten för motståndarna att genom detaljerade överklaganden förhala projektets slutgodkännande. Därigenom hoppas man kunna göra Västlänken till en valfråga i valet år 2018. Vilken påverkan detta kan få förutom att projektet försenas och möjligen fördyras är svårt att se. I nuläget är det endast Sverigedemokraterna och det lokala anti-trängselskattepartiet Vägvalet som är negativa till Västlänken.

Konspirationen fortsätter…

Det är med en viss fascination som jag följer den fortsatta debatten kring Västlänken. Antalet personer som engagerar sig i frågan är uppenbarligen inte speciellt stort. En grov gissning är att det är en kärntrupp på ca 30 personer som genom överklaganden, debattartiklar och olika aktioner försöker stoppa projekt Västlänken. Förutom en del personer som agerar enskild är det ett antal organisationer och nätverk som t ex Trädplan Göteborg och Stoppa Västlänken Nu.

Trädplan Göteborg engagerar sig inte helt oväntat i antalet träd som kommer att påverkas av byggplanerna. Framförallt rör det Hagaparken där ett större antal träd kommer att flyttas eller fällas. Stoppa Västlänken Nu riktar mer in sig på att ifrågasätta nyttan med Västlänken och att beslut kring Västlänken inte har fattats på korrekt sätt.

En gemensam åsikt bland de som arbetar mot Västlänken är att de anser att Trafikverket, Göteborgs Stad, Länsstyrelsen och övriga inblandade i projektet saknar kunskap om sina specialistområden. I en del fall så anser man även att det ligger någon form av konspiration bakom myndigheternas agerande och/eller att det är okunniga politiker som av prestigeskäl vägrar erkänna att Västlänken är ett dåligt projekt. Ibland pratas det om kritiska tjänstemän på t ex kommunen som inte vågar kritisera Västlänken av rädsla för att bli av med jobbet. Det finns alltså en dold sanning som undanhålls allmänheten. Riktigt vilka det är som styr konspirationen och varför framgår dock inte, vilket är det vanliga kännetecknet på en bra konspirationsteori. Myndigheternas försök att informera om vad man gör och varför, kategoriseras som försök att dölja sanningen, osaklig och till och med som härskarteknik.

Ett färskt exempel är en debattartikel i Expressen där en representant för Stoppa Västlänken Nu hävdar att Västlänken inte är ett riksintresse. Frågan är intressant eftersom byggandet av riksintresset Västlänken, står emot riksintresset för kulturmiljön i centrala Göteborg. Om Västlänken inte är ett riksintresse skulle det innebära att Länsstyrelsens beslut att riksintresset Västlänken skall ha företräde över riksintresset kulturmiljön i Göteborg är felaktigt.

Västlänken har bedömts vara ett riksintresse för att projektet är av ”särskild regional betydelse”. För järnvägar innebär det att den ”är av betydelse för arbetsmarknadsförstoring eller näringslivets transporter.” Eftersom Västlänken byggs med målet att skapa och möjliggöra en regionförstoring med en utökad arbetsmarknad och även till viss del öka kapaciteten för godstransporter så känns det klockrent att Västlänken är ett riksintresse. Men eftersom Trafikverkets personal ingår i den Stora Konspirationen, så hävdar Stoppa Västlänken Nu det motsatta. Enligt denna organisation får man en arbetsmarknadsförstoring endast om projektet leder till att restiderna minskar och inte helt oväntat anser man att restiderna ökar med Västlänken. Vad man bygger detta påstående på är oklart. Man hänvisar till ”Trafikverkets egna simuleringar…” som sägs visa att pendlare från kranskommunerna får längre restid.

Eftersom jag själv är en pendlare vet jag mycket väl att det tåg jag åker med på morgonen ofta får vänta vid infarten till Gårdatunneln och/eller Göteborgs central, i väntan på ledigt spår eller perrong. Att Västlänkens sträckning via Korsvägen och Haga till Centralen är längre än dagens sträckning genom Gårdatunneln innebär visserligen ett antal extra minuter i körtid men samtidigt mellan 3-7 minuter kortare väntetid och därmed sammantaget en kortare faktisk restid. En framtid där människor kan åka pendeltåg från t ex Kungsbacka till Trollhättan utan byte i Göteborg innebär givetvis en stor förbättring för pendlingsmöjligheterna. Om jag idag skall åka från Mölnlycke till Haga kan jag välja Grön Express och sedan byta till 3:ans spårvagn. Restid ca 40 minuter. Med pendeltåg från Mölnlycke till en station i Haga innebär det en restid på ca 15 minuter. En tidsbesparing på 25 minuter. En pendlare som idag tar tåget från Borås till Haga skulle spara ca 18 minuter vid varje resa. Många studenter åker idag från Göteborg till Trollhättan. En student som bor i närheten av Mölndals station har idag en restid på 1 timme och 4 minuter. Då ingår ett tågbyte vid Göteborgs central och 15 minuters väntetid. Med Västlänken försvinner tågbytet och den dagliga restiden minskar med nästan 30 minuter. I den värld som Stoppa Västlänken Nu lever i, finns inte dessa tidsbesparingar. Istället hävdar man kategoriskt att Västlänken inte uppfyller riksintressets kriterier för arbetsmarknadsförstoring. Denna mycket svårförståeliga ståndpunkt är sedan grunden för nästa steg i tankekedjan, nämligen att kräva att Trafikverket måste följa sina egna riktlinjer för riksintressen och därmed i förlängningen stoppa Västlänken.

Det faktum att mer etablerade organisationer som t ex Naturskyddsföreningen lyser med sin frånvaro är för mig ett tydligt tecken på att de argument som förs fram mot Västlänken saknar täckning i verkligheten. Men konspirationsteorier har inte alltid med verkligheten att göra.

Ett steg närmare Västlänken

Den senaste veckan har motståndarna till Västlänken gjort ytterligare ett försök att kasta grus i maskineriet. Detta skedde i samband med att Göteborgs kommunfullmäktige bland annat skulle fatta beslut om detaljplanen för Västlänken. En utställning om det mest omtalade ”privata” alternativet det så kallade Gårdaalternativet, öppnade på stadsbiblioteket. Ett antal människor protesterade utanför kommunfullmäktiges möte och ett par debattartiklar publicerades. Den hela samlade anti-västlänksrörelsen hade dessutom skickat brev till alla kommunfullmäktiges ledamöter.

Det gick dock som vanligt. Kommunfullmäktige röstade med förkrossande majoritet för detaljplanen och genomförandeavtalet. Den stora massan av göteborgare och människor i Västsverige som också är berörda av satsningen på Västlänken, verkar inte vara speciellt engagerade.

Återvinning på årets sista dag

Återvinning är bra för samhället och miljön. Det spar på naturresurser och uppmuntrar till att producera varor som håller länge. På GP debatt kan vi idag läsa en återvunnen text från upphovsmännen till det så kallade Gårda-alternativet. Jag talar givetvis om ett alternativ till järnvägstunneln Västlänken. Författarna till artikeln för fram exakt samma förslag som tidigare med samma argument som tidigare. Det enda nya är en färgglad illustration över deras tänkta byggplaner för Gullbergsvassområdet och nuvarande Centralstation. För den som inte läst originalversionen av debattartikeln som kom i februari 2013 och inte har tid att läsa dagens avdammade version kommer här en kortversion.

Bygg in en ny Centralstation i ett gigantiskt bergrum vid Gårda. Bygg sedan om stora delar av spårvagnstrafiken i Göteborg så att den passerar Gårda. Bygg bostäder, handel mm på de markytor som idag tas upp av dagens centralt belägna Centralstation. Resultatet blir ett projekt som kostar lika mycket som Västlänken men som blir klart många år senare, eftersom all planering måste göras om. Vi får dessutom en Centralstation som ligger på ett ställe dit få människor vill åka, dvs nästan alla måste byta till buss/spårvagn. Därav behovet att bygga om stora delar av spårvagnstrafiken vilket i sin tur leder till stora omvägar för människor som inte alls skall till Gårda. En Centralstation i Gårda skulle dessutom ta bort en stor fördel för tåget gentemot flyget. Det centrala läget. Medan flygresenären har en dryg resa in till staden kan tågresenären kliva av mitt i smeten. Att flytta ut stationen till Gårda minskar denna fördel. För den som vill fördjupa sig rekommenderas denna text.

Försök att stoppa förberande arbeten

Den 18 november skickade anti-västlänksgrupperna Trädplan Göteborg, Nej till Västlänken, Stoppa Västlänken Nu och Järnvägsfrämjandet in sitt yrkande till Länsstyrelsen där man vill att Länsstyrelsen ska stoppa alla förberedande arbeten inför bygget av Västlänken.

Motiveringen är att dessa förberedande arbeten ska anses som en integrerad del av projekt Västlänken som ännu inte har någon lagakraftvunnen järnvägsplan eller detaljplan. Att genomföra förberedande arbeten som att flytta ledningar och genomföra arkeologiska utgrävningar innan projektet startar är en förutsättning för att kunna starta projektet enligt tidplan efter det att alla tillstånd har erhållits i början av år 2018.

Ett stopp för förberedande arbeten skulle alltså förskjuta tidplanen och starten av Västlänken. Möjligen hoppas Västlänksmotståndarna att kommunvalet hösten 2018 skall innebära en förändring i den idag massiva uppslutningen bakom Västlänksprojektet från de lokala partierna. Om man lyckas försena starten av projektet till efter 2018 finns det därmed en teoretisk möjlighet för en ny politisk majoritet av försöka stoppa projektet. Eftersom det endast är Sverigedemokraterna och Vägvalet som är emot Västlänken skulle det kräva en total omkastning av väljarsympatierna eller att flertalet av de övriga partierna ändrar uppfattning. Ingetdera verkar speciellt troligt.

Kampen fortsätter

I dagens GP fortsätter parhästarna Wannholt och Papaioannou sin kamp mot Västlänken. I en debattartikel hävdar de nu att Västlänksalliansens partier dvs S, Mp, V, Kd, Fp och M, ”…genom medvetet dåliga förhandlingar tänkt tvinga göteborgarna att betala ännu mer av Västlänkens kostnader via kommunalskatten.”

Det är alltså inte bara tjänstemännen på kommunen, Trafikverket och Länsstyrelsen som är inkompetenta. Politikerna som representerar majoriteten av göteborgarna är inte bara inkompetenta utan agerar enligt Wannholt och Papaioannou medvetet för att försämra det för göteborgarna. Varför Västlänkens förespråkare skulle vilja tvinga göteborgarna att betala ännu mer framgår inte av artikeln. Pågår det en konspiration bland beslutsfattare och tjänstemän för att förstöra Göteborg? Svaret kommer kanske i nästa debattartikel?