Kategoriarkiv: Trängselskatt Göteborg

Foliehatten på!

När man väl har bestämt sig för en åsikt i en fråga är det lätt att vid ny information bara se det som passar överens med den egna åsikten. Information som motsäger den egna åsikten filtreras medvetet eller omedvetet bort. Information som varken bekräftar eller motsäger den egna åsikten tolkas om, så att den passar in i den egna världsbilden.

När det gäller frågan om Västlänken så har motståndarna bestämt sig för att politiker och tjänstemän i inblandade myndigheter är inkompetenta. Det är dessutom politikerna som i förväg har bestämt att och hur Västlänken skall byggas. Det senaste rönet som stärker nätverket Stoppa Västlänken Nu, i denna uppfattning är att det i Göteborgs översiktsplan 99 (ÖP99) finns en schematisk bild av ett framtida järnvägssystem med en tågsträckning från centralen via Haga till Korsvägen. Eftersom denna bild finns i ÖP99 så menar man att politikerna redan hade bestämt sig långt innan Banverkets förstudie, som startade år 2001, var påbörjad. Förstudien där man analyserade olika alternativ var då endast ett spel för galleriet eftersom ÖP99 visade att man redan bestämt sig för vad man ville ha.

Problemet är bara att ÖP99 inte blev klar år 1999 som man kan tro av namnet. ÖP99 antogs av kommunfullmäktige i december 2001 och vann laga kraft år 2003. Samma månad som ÖP99 antogs (december 2001) finns t ex det tidiga samråd som Banverket initierade för arbetet med kapacitetsförstärkning av järnvägssystemet, dokumenterat. I detta dokument finns samma bild som presenterades i ÖP99 och som på Stoppa Västlänken Nu facebooksida framhålls som det yttersta beviset för den stora konspirationen. Att ÖP99 innehåller en bild som redan är ett arbetsmaterial i Banverkets pågående förstudie är givetvis helt naturligt. Att döma av kommentarerna på nämnda facebooksida så har ingen ännu noterat att ÖP99 är från 2001 och inte 1999.

Motståndarna till Västlänken gör även ett nummer av att ÖP99 är beslutad av politikerna. Detta ses  som ytterligare ett bevis för att det är politikerna som själva, helt på egen hand, har beslutat om Västlänkens sträckning. Alla som har minsta insikt i det omfattande arbete som krävs för en översiktsplan och det stora antal tjänstemän som är inblandade vet att så fungerar det inte. Att det sedan är politikerna som beslutar om översiktsplanen är väl ganska naturligt, det är så vårt demokratiska system fungerar. Vad skulle alternativet vara?

Slår in redan öppna dörrar

Mycket av kritiken mot Västlänken, baseras på åsikten att det finns bättre och/eller billigare alternativ till den nu planerade tågtunneln under Göteborg. Exakt vad de är bättre på är dock inte helt klart eftersom alternativen ibland inte är jämförbara. Det finns även en tendens att dra in helt andra frågor som inte har direkt med Västlänken att göra. En genomgående tråd i kritiken är en uppfattning att kommunen är dålig på eller helt saknar planering av lokal kollektivtrafik, bostadsbyggande och stadsutveckling. Ofta föreslår kritikerna att man istället för Västlänken skall satsa på t ex utbyggd spårvagnstrafik eller liknande. Lika ofta är detta något som kommunen redan är i färd med att planera. När kritikerna slår sig för bröstet och föreslår t ex att flytta Centralstationen till Gårda för att bland annat frigöra central mark för bostadsbyggande, så är kommunen redan i full färd med att planera för detta. Inte att flytta Centralstationen men väl att bygga ut den centrala staden med både bostäder och arbetsplatser.

När kritikerna lyfter fram t ex utbyggnad av spårvagnslinjerna (istället för Västlänken) så är detta något som kommunen redan planerar. Man missar även att utbyggnad av spårvagnsnätet och Västlänken handlar om två skilda saker. Västlänken är inte i första hand till för att lösa den lokala kollektivtrafiken i Göteborg, utan en satsning på kapacitetsförstärkning av tågtrafiken i regionen. Om det regnar så köper man ett par stövlar inte ett par sandaler, även om sandalerna är billigare. Dessutom så finns det inget motsatsförhållande mellan att bygga Västlänken och att bygga t ex nya spårvagnslinjer. Det går mycket väl att göra bägge delarna och det är just det som planeras.

 

Ett steg närmare Västlänken

Den senaste veckan har motståndarna till Västlänken gjort ytterligare ett försök att kasta grus i maskineriet. Detta skedde i samband med att Göteborgs kommunfullmäktige bland annat skulle fatta beslut om detaljplanen för Västlänken. En utställning om det mest omtalade ”privata” alternativet det så kallade Gårdaalternativet, öppnade på stadsbiblioteket. Ett antal människor protesterade utanför kommunfullmäktiges möte och ett par debattartiklar publicerades. Den hela samlade anti-västlänksrörelsen hade dessutom skickat brev till alla kommunfullmäktiges ledamöter.

Det gick dock som vanligt. Kommunfullmäktige röstade med förkrossande majoritet för detaljplanen och genomförandeavtalet. Den stora massan av göteborgare och människor i Västsverige som också är berörda av satsningen på Västlänken, verkar inte vara speciellt engagerade.

Försök att stoppa förberande arbeten

Den 18 november skickade anti-västlänksgrupperna Trädplan Göteborg, Nej till Västlänken, Stoppa Västlänken Nu och Järnvägsfrämjandet in sitt yrkande till Länsstyrelsen där man vill att Länsstyrelsen ska stoppa alla förberedande arbeten inför bygget av Västlänken.

Motiveringen är att dessa förberedande arbeten ska anses som en integrerad del av projekt Västlänken som ännu inte har någon lagakraftvunnen järnvägsplan eller detaljplan. Att genomföra förberedande arbeten som att flytta ledningar och genomföra arkeologiska utgrävningar innan projektet startar är en förutsättning för att kunna starta projektet enligt tidplan efter det att alla tillstånd har erhållits i början av år 2018.

Ett stopp för förberedande arbeten skulle alltså förskjuta tidplanen och starten av Västlänken. Möjligen hoppas Västlänksmotståndarna att kommunvalet hösten 2018 skall innebära en förändring i den idag massiva uppslutningen bakom Västlänksprojektet från de lokala partierna. Om man lyckas försena starten av projektet till efter 2018 finns det därmed en teoretisk möjlighet för en ny politisk majoritet av försöka stoppa projektet. Eftersom det endast är Sverigedemokraterna och Vägvalet som är emot Västlänken skulle det kräva en total omkastning av väljarsympatierna eller att flertalet av de övriga partierna ändrar uppfattning. Ingetdera verkar speciellt troligt.

Kampen fortsätter

I dagens GP fortsätter parhästarna Wannholt och Papaioannou sin kamp mot Västlänken. I en debattartikel hävdar de nu att Västlänksalliansens partier dvs S, Mp, V, Kd, Fp och M, ”…genom medvetet dåliga förhandlingar tänkt tvinga göteborgarna att betala ännu mer av Västlänkens kostnader via kommunalskatten.”

Det är alltså inte bara tjänstemännen på kommunen, Trafikverket och Länsstyrelsen som är inkompetenta. Politikerna som representerar majoriteten av göteborgarna är inte bara inkompetenta utan agerar enligt Wannholt och Papaioannou medvetet för att försämra det för göteborgarna. Varför Västlänkens förespråkare skulle vilja tvinga göteborgarna att betala ännu mer framgår inte av artikeln. Pågår det en konspiration bland beslutsfattare och tjänstemän för att förstöra Göteborg? Svaret kommer kanske i nästa debattartikel?

En hopplös kamp mot Västlänken?

Västlänksmotståndarnas överklagan av beslutet att tillåta provlyft av ett antal träd i Haga, som förberedelse inför Västlänksbygget, fick ingen effekt. Provlyften tilläts och genomfördes som planerat vilket rapporterades om i GP.

Taktiken från Västlänksmotståndarna verkar nu vara att ifrågasätta alla förberedande åtgärder inför starten av Västlänksbygget (som är planerat till år 2018). Tydligen ser man detta som ett sätt att smygstarta bygget innan alla tillstånd är klara. Trafikverket ser det som något självklart att göra förberedelser inför bygget och menar att detta är det normala vid denna typ av projekt. Skulle motståndarna lyckas att stoppa dessa förberedande arbeten skulle projektet kunna försenas kanske 1 år eller mer. Hur detta skall gå till är dock svårt att se. Att flytta diverse ledningar mm kan knappast gå att förbjuda med hänvisning till att prövningen av Västlänksprojektet inte är färdig. Det är knappast nödvändigt med omfattande miljöprövningar när kommunen flyttar ledningar i vanliga fall så varför skulle det krävas nu?

Vidare menar motståndarna att Regeringens tillåtlighetsbeslut inte har någon betydelse och att Mark- och miljödomstolen vid sin prövning kommer att sätta stopp för hela Västlänksprojektet. Dvs att det inte bara skall beslutas om villkoren för hur Västlänken skall byggas utan även OM den skall byggas. Denna tolkning delas inte av Trafikverket. Även om motståndarna skulle ha rätt i denna juridiska detalj så är argumenten för att domstolen kommer att säga nej till hela projektet baserat på motståndarnas egna subjektiva tolkning av projektets nyttor och påverkan. Här har man låst sig fast vid gamla utredningar om samhällsekonomisk nytta, egna tolkningar av projektets syften mm som knappast kommer att delas av domstolen. På samma sätt som motståndarna menar att Länsstyrelsen har brustit i sin granskning av Västlänken när de tillstyrkte järnvägsplanen, kommer vi nog få se samma anklagelser riktas mot Mark- och miljödomstolen när de så småningom lämnar sitt godkännande.

Västlänkens motståndare öppnar ny front

Stora delar av Västlänksmotståndarrörelsen hade idag en gemensam debattartikel i GP där de meddelar att de överväger en polisanmälan mot Trafikverket och en J-O anmälan av Länsstyrelsen. Anledningen sägs vara att Trafikverket på ett olagligt sätt har startat förberedelserna för Västlänken och att Länsstyrelsen inte har fullföljt sin tillsynsplikt enligt miljöbalken.

Både Trafikverket och Länsstyrelsen tillbakavisade under dagen Västlänksmotståndarnas påståenden i denna GP-artikel.

Nätverket Trädplan Göteborg meddelar även på sin hemsida att de har överklagat Länsstyrelsens beslut att tillåta Trafikverkets provlyft av träd i närheten av den tilltänkta Haga-stationen. Nu har redan provlyften ägt rum idag 27 oktober och frågan är om föreningen ens har rätt att överklaga. En ideell förening måste vara en juridisk person för att ha rätt att överklaga. Det innebär att den måste ha stadgar och styrelse. Det verkar Trädplan Göteborg ha. Föreningen måste ha bedrivit sin verksamhet i Sverige under minst tre år. Enligt föreningens hemsida så antogs stadgarna 2012-11-08, dvs för mindre än 3 år sedan.

Helt klart är att Västlänksmotståndarna nu har öppnat en ny juridisk front i sin strävan att stoppa Västlänken. Efter att den politiska processen har nått vägs ände är detta den sista käppen man försöker stoppa in i Västlänkshjulet. Argumenten man använder går i stort sett ut på att Göteborgs Stad, Trafikverket och Länsstyrelsen är befolkade av inkompetenta, ljugande och möjligen mutade tjänstemän som lägger sig platt för politikernas önskemål. Tjänstemännen vägrar utföra sitt arbete korrekt, ljuger om diverse detaljer i Västlänksprojektet, t ex antalet träd som kommer att påverkas, bedriver olaglig verksamhet och försöker kringgå miljölagstiftningen. För att detta skulle vara möjligt krävs att alla inblandade tjänstemän är skrämda till tystnad, eller möjligen ingår i en hemlig konspiration, varför det bara är utomstående, gärna pensionerade ”experter” som vågar tala ut om det förfärliga Västlänksprojektet som kommer att för evigt ligga som en förbannelse över Göteborg. Själv har jag svårt att tro att så är fallet.

 

 

Trängselskattens effekt varar

Grön Express kl 7:18 från Mölnlycketerminalen till Nordstan. Trafiken på R40 in mot Göteborg är inte gles men det flyter på bra. Bussen rullar obehindrat nerför Kallebäcksbacken i den i övrigt tomma bussfilen. Vid påfarten till E6 tätnar trafiken något men det visar sig bero på en trafikolycka som blockerar den högra filen. Trots trafikolyckan är det inga långa köer. Jämfört med innan trängselskatten infördes så är trafiken fortfarande betydligt glesare idag. Borta är köerna som tidigare sträckte sig nerför hela Kallebäcksbacken och vissa dagar ända till Mölnlyckemotet.

Även sträckan genom stan, Korsvägen-Heden-Nordstan flyter på utan några hinder. De tidigare förlamande bilköerna i allén är som bortblåsta.

På västlänksfronten intet nytt!

Ett litet antal debattörer fortsätter envist med nya inlägg i Västlänken debatten. I brist på sakliga argument mot Västlänken tar debattörerna ut allt vidare svängar. Snart sagt allt ont i samhället skylls på Västlänken. I dagens GP kan vi på debattsidorna bland annat läsa att ”…stora infrastruktursatsningar i Göteborg inte kan ske förrän Västsvenska paketet är betalt, vilket beräknas ske 2038.” Västsvenska paketet innehåller förutom Västlänken även en ny hisingsbro (ersättning till Göta älvbron) och en ny biltunnel (Marieholmstunneln). Av någon anledning är dessa satsningar fredade från kritik, det är bara Västlänken som står i skottgluggen.

Som om detta inte vore nog så får nu Västlänken även skulden för bostadsbristen i Göteborgsområdet.

”Risken är dessutom överhängande att bostadsbyggandet måste bromsas i Göteborg och kranskommunerna, då kollektivtrafiken inte räcker till. Den svåra bostadssituationen för ungdomar kommer att förvärras ytterligare”

Givetvis är det enligt debattörens artikel, Västlänkens fel att järnvägsunderhållet har varit eftersatt under decennier.

”Men en tunnel genom Göteborgs city ökar inte kapaciteten på banorna in till Göteborg. Inte heller löser den de underhållsbrister som orsakar de flesta störningarna i tågtrafiken.”

Uppenbarligen är det helt okänt för denne debattör att ökad kapacitet på banorna in till Göteborg är helt meningslöst utan den förstärkning av kapaciteten på centralstationen som just Västlänken kommer att innebära. Fler tåg får helt enkelt inte plats under de mest trafikerade timmarna på dygnet. Att skylla järnvägens bristande underhåll på Västlänken visar med all tydlighet bristen på sakargument.

Debattören menar vidare att ”Motståndet mot Västlänken ökar i takt med att fler och fler får bättre kunskap om projektet.” Ett påstående som blir något komiskt när man läser artikeln. Med tanke på frågans uppmärksamhet och antalet debattartiklar i ämnet, så är det förvånande hur litet intresse Västlänken väcker hos den breda allmänheten. Det är säkert ett år sedan jag hörde någon på min arbetsplats nämna något om Västsvenska paketet och på släktmiddagar är ingen intresserad. Frågan är iskall, passerad, redan avgjord. Vanligt folk har redan gått vidare i livet. 

Till sist hävdar debattören att det finns en hemlig pakt av lokala politiker och att dessa anser att ”Västlänken skall byggas, oavsett nytta och oavsett kostnad.” Där kom spiken i kistan! Det är en hemligt pakt, en konspiration av politiker som ligger bakom projektet! Antagligen är de hundratals experter och tjänstemän hos kommunen, regionen, Trafikverket och dess underleverantörer som arbetar med Västlänken också inblandade i denna hemliga pakt.

Nu har det hänt!

Nu har det hänt! Tåget anlände till Göteborgs central exakt enligt tidtabell. Inget stop vid Almedal, ingen väntan vid Skansen Lejonet. Vad kan ha hänt? Kanske var det något annat tåg som var försenat/inte försenat och lämnade en oväntad lucka. Hur som helst är det ett smakprov på hur det förhoppningsvis kommer att vara varje morgon när Västlänken har tagits i drift.